Återvinning och återanvändning är dagens melodi

I samband med rivningsarbetet kan sorterade och användbara byggnadsdelar och material föras till en återvinningscentral för byggnadsmaterial eller registreras i handelsplatser för byggnadsmaterial på internet. På dessa ställen kan man också själv hitta användbart begagnat byggnadsmaterial i gott skick.

Med hjälp av annonsering på internet kan man minska transporterna, eftersom materialen kan överföras direkt från lossningsplatsen till det objekt där de ska användas utan mellanlagring.

Material som lämpar sig för återvinning och återanvändning

De lättaste materialen att återvinna är trä i olika former samt metall, tegel och olika konstruktionsskivor. Också fönster, beslag, belysning, eldstäder, gårdsplattor, fast inredning och vattenarmaturer samt taktegel i gott skick är efterfrågade, framför allt äldre sådana. I synnerhet då det är fråga om gamla byggnader kan man hitta fina byggnadsdelar som överensstämmer med byggnadens stil och inte kan köpas i butiken.

Man kan också återvinna på sin egen tomt; jordmassor som uppstår vid grävningsarbeten kan utnyttjas på en annan del av tomten. Dörrar eller fönster som tas bort på grund av ändringar eller reparationer kan flyttas dit de behövs.

Att beakta när återvunnet material används

När återvunnet material används bör man börja leta efter material i god tid. Det lönar sig också att lagra material för senare reparationsbehov, eftersom det kan vara svårt att hitta samma material efter en tid. Detta förutsätter såväl en friare tidtabell för planeringen och genomförandet som större lagringsutrymmen än normalt.

När använda byggnadsdelar eller apparater utnyttjas kan det uppstå problem vid byggnadssynen. Hur garanterar man de använda byggnadsdelarnas hållbarhet och kvalitet? För att gamla byggnadsdelar ska kunna användas är det allmän praxis att man ska kunna bevisa att hållbarhets-, isolerings- och andra myndighetskrav uppfylls.

Det kan också vara problematiskt att försäkra byggnaden när begagnade byggnadsdelar används. Exempel på detta finns i Danmark, där man har genomfört flera bostadshus av begagnade byggnadsdelar. I synnerhet trä- och stenmaterialens kvalitet kan väcka misstankar.

Främjande av återvinning och återanvändning i byggandet

Återanvändningen av byggnadsdelar och -material börjar med att lokalerna ursprungligen byggs på ett sådant sätt att delarna är lätta att ta isär. Konstruktionerna bör lösas så att olika material är tydligt separerade och kan lösgöras från varandra, vilket gör dem lättare att sortera och återvinna.

Fästena ska vara hållbara och omsorgsfullt utförda men inte "för" hållbara. I praktiken innebär detta bl.a. att man undviker att använda lim och använder skruvar i stället för spikar. Gamla stockbyggnader är bra exempel. De byggdes för att rivas och flyttas, och stockarna kunde utnyttjas flera gånger på olika platser.

Publicerad 17-11-2016 kl. 11.08, uppdaterad 17-11-2016 kl. 11.08
Ämne: