Underhåll och reparationer av yttertak i småhus

Ett yttertak behöver underhållas och inspekteras två gånger per år: på våren och hösten. Den mest påfrestande tiden för ett tak är från hösten till våren, dvs. från det att löven faller tills isen smälter. Läckage upptäcks oftast i samband med höstregn och vinterslask eller på våren när snön smälter.

Alla tak bör rengöras regelbundet. På vintern kan snö och snöarbeten skada takbeläggningen. Snöhinder, stegar, gångbroar och annan takutrustning granskas, stuprännorna rengörs och rännornas lutningsriktning och fästen kontrolleras. Vatten som rinner genom stuprännorna leds bort från byggnaden till ett regnvattensystem, ett öppet dike eller terrängen på minst tre meters avstånd från byggnaden.

Läckage är ett tecken på reparationsbehov

Yttertak
 

Reparationsbehov på yttertaket visar sig i regel som läckage. En vattenläcka kan vara lokal. Då räcker det med en relativt liten reparation vid läckageplatsen, till exempel runt brunnen. Hålen kan kanske lokaliseras genom att inspektera takmaterialet underifrån på vinden vid klart väder. Dessutom orsakar ett långvarigt läckage alltid spår av rinnande vatten. Takunderlaget samlar upp vattnet och styr det mot takkanten, vilket innebär att det kan vara svårt att lokalisera läckagepunkterna.

Ett småhus har i regel sadeltak. De vanligaste takmaterialen är taktegel av betong, olika plåtbeläggningar och bitumenbeläggningar. På branta tak förutsätts vederbörlig skyddsutrustning när underhållsåtgärder utförs samt rätt attityd till säkerhet.

Ett tegeltak blir rent med trycktvätt

Ett tegeltak kan rengöras med en hård borste eller trycktvätt. Det är inte särskilt svårt att byta söndriga tegel i ett tegeltak. När taktegel byts ut lönar det sig att göra en visuell granskning av underlagets och träkonstruktionens skick. Tegeltagets ursprungliga färg kan återställas genom att måla taket med produkter avsedda för tegeltak.

Ett plåttak får aldrig rosta, utan måste målas tillräckligt ofta. Vid underhållsmålning av plåttak är det viktigt att rengöra ytorna omsorgsfullt och välja rätt ytbehandling. Reparation och förnyelse av fogade plåttak ska utföras av en professionell plåtslagare.

På profilplåttak kan lösa fästen, till exempel skruvar och spik med gummibricka, ibland förorsaka läckage. Då ska de gamla fästena bytas ut till nya eller spännas. Plåttak med plastbeläggning kan underhållsmålas. Om ytbeläggningen emellertid har lossnat på ett stort område rekommenderas byte av hela takmaterialet.

Rengöring av bitumentak

Skräp avlägsnas från bitumentaket och försiktighet iakttas så att taket inte går sönder. Bitumen mjuknar när det är varmt, så man ska undvika att gå på taket under en värmebölja. Snö ska avlägsnas försiktigt från taket på vintern.

Hus med platta tak har i regel ett yttertak av bitumen och en väldigt liten lutning mot takbrunnen. Därför ska takbrunnarnas funktion granskas regelbundet. Det får inte uppstå pölar, eftersom i synnerhet fruset vatten kan skada taket. Man kan förebygga att snö smälter och fryser på nytt vid takskägget genom tillräcklig värmeisolering och lufttäthet i vindsbjälklaget samt en luftspalt mellan yttertaket och värmeisoleringen i vindsbjälklaget.  Om problem uppstår utreder en sakkunnig reparationsbehovet och fastställer nödvändiga åtgärder.

Vid takarbeten ska man vara noggrann med arbetssäkerheten. Egentliga reparations- och underhållsarbeten på tak ska utföras av professionella inom branschen.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.04, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.04
Ämne: