En utredning av nuläget definierar utgångspunkterna

Om ett hus ligger utanför kommunens eller ett övrigt vattenverks avloppsnät, ska fastighetsägaren eller -innehavaren alltså själv ansvara för hanteringen av avloppsvatten. Hanteringsnivån ska motsvara de nuvarande kraven senast 15.3.2016. En betydande del av avloppssystemen byggda innan hushållsavloppsvattenförordningen trädde i kraft behöver förnyas eller på annat sätt effektiveras.

Skriftlig utredning av nuläget

Ett problem som ägaren till ett gammalt hus kan ha är att det inte finns tillräcklig information om hurdant avloppsvattensystem som byggdes en gång i tiden och hur det borde skötas. Det här problemet är vanligt i synnerhet efter ägarbyte. Därför förutsätts det i hushållsavloppsvattenförordningen att fastighetsägaren eller -innehavaren ska upprätta en skriftlig utredning som beskriver hur avloppsvattnet har avletts och hur det ska behandlas.

Det finns färdiga blankettmallar som kan användas för utredningen. Många kommuner har sammanställt en egen blankettmall, som kan begäras från kommunens miljöskyddsmyndighet. För utredningen ska man undersöka alla avloppsvattenbrunnars och andra konstruktioners typ och placering på gården samt med åtminstone rimlig noggrannhet utreda sedimenteringsbrunnarnas och de eventuella slutna avloppstankarnas volym eller minireningsverkets typ samt avloppsvattnets slutgiltiga utlopp. Som hjälp kan man använda situationsplanen, huvudritningen och VVS-ritningar från tidpunkten för byggandet av huset.

Anlitande av sakkunniga rekommenderas

Avloppssystemets faktiska genomförande motsvarar dock inte alltid de gamla ritningarna. Om den ovan nämnda utredningen aldrig har gjorts och hanteringen av avloppsvattnet i varje fall måste effektiveras, lönar det sig att anlita en sakkunnig planerare för att göra utredningen. Planeraren kan samtidigt skaffa nödvändig bakgrundsinformation för reparations- eller förnyelseplanen.

Om fastighetens byggnader har anspråkslös vattenförsörjningsutrustning, till exempel om det är fråga om en fritidsbostad, är det synnerligen enkelt att genomföra den utredning som förutsätts i förordningen.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.12, uppdaterad 18-11-2016 kl. 10.12
Ämne: