Ett rent ventilationssystem är en förutsättning för god inomhusluft

Med hjälp av ett rent och balanserat ventilationssystem upprätthålls en god kvalitet på inomhusluften och en lämplig temperatur på ett energieffektivt sätt. Orenheter samlas i ventilationssystemet beroende på hurdana lokaler systemet tjänar.

I bostädernas ventilationssystem består orenheterna av rumsdamm, fett som kommer in i kanalerna vid matlagning, tobaksrök och sot från stadsluften. I bostadsaktiebolag samlas vanligen en betydande mängd damm i torkrummens och tvättstugornas ventilationskanaler.

Enligt behov och användning

Användningen av affärslokaler kan vara utmanande med tanke på ventilationen om det finns till exempel en klädbutik eller syateljé i lokalen. Rengöringsbehovet för ventilationen ska bedömas ur ett perspektiv som omfattar alla användare och hela huset.

Det är nödvändigt att rengöra ventilationssystemet av både hygienskäl och brandsäkerhetsskäl. Behovet av rengöring och justeringar utreds genom regelbundna granskningar av luftströmmarnas storlek och kanalernas smutsighet.

Upprensning av ventilationssystem
 

Rengöring med jämna mellanrum

Byggnader där nedsmutsande verksamhet pågår, till exempel yrkeskök, ska granskas varje år. I bostadsbyggnader räcker det om granskningarna sker med fem-tio års mellanrum. En lagstadgad rengöring av ventilationssystem ska göras minst en gång på tio år.

I fråga om synlig smuts konstateras luftkanalernas skick och renhet visuellt eller genom videoavbildning. Rengöringen utförs med en tryckluftsborste och den smuts som lösgörs sugs upp i ett filter med hjälp av en undertrycksfläkt och blåses ut.

Med denna metod kan man rengöra också små och trånga kanalavsnitt, eftersom borstarna har böjliga skaft. Kanaler av konstruktionsmaterial, till exempel tegelskorstenar, rengörs traditionellt genom sotning. I rengöringen av ventilationssystem ingår inte bara rengöring av kanalerna och de ventiler som finns i rummen, utan också rengöring av tillufts- och frånluftsfläktarna samt gallren.

Konstruktionshinder avlägsnas

Innan rengöringsarbetet inleds ska konstruktionshinder som stör rengöringen avlägsnas. Ventiler som har dolts i samband med ändringsarbeten i köken ska tas fram och klädrum ska tömmas så att frånluftsventilen kan nås. Det är möjligt att man måste riva kåpor och montera nya rengöringsluckor.

Förutom rengöringen av systemet ska man regelbundet rengöra ventilerna och filtren. Invånaren har en viktig roll i renhållningen av ventilationen. Invånaren ska informeras om sina skyldigheter och få tydliga anvisningar om hur själva rengöringsarbetet ska utföras. Aktieägaren ansvarar för rengöringen av tilluftsventilerna, men i ett bostadsaktiebolag kan man också komma överens om att rengöringen ska utföras som en del av bostadsaktiebolagets årliga underhåll. Samtidigt kan man samla respons om inomhusluften av invånarna.

Ägarens beslut

Beslutet om rengöring och justering av ventilationssystemet ska fattas av byggnadens ägare, bostads- eller fastighetsaktiebolaget. Det lönar sig att anlita ett proffs inom VVS- eller rengöringsbranschen, som också kan övervaka arbetet.

Efter beslutsfattandet ska ventilationsplaner, gamla mätprotokoll och underhållsanvisningar användas som bakgrundsinformation för anbudsbegäran. Samtidigt lönar det sig att granska ventilationssystemet på plats och jämföra systemet med planerna.

Hjälp av en VVS-planerare

Luftströmmarnas dimensionering och ventilationens användningstider granskas tillsammans med en VVS-planerare och samtidigt planeras nödvändiga reparationer och förbättringar. Anbudsbegäran skickas till pålitliga proffs inom rengörings- och justeringsbranschen.

Det rekommenderas att anbud begärs samtidigt för både rengörings- och justeringsarbetena. Arbetena kan också indelas i två olika entreprenader, men då krävs det mer styrning av projektets beställare och övervakare för att samordna olika entreprenörer. Man bör aldrig beställa enbart ett rengöringsarbete utan justering.

 

Publicerad 17-11-2016 kl. 17.11, uppdaterad 17-11-2016 kl. 17.11