Kartläggning av fukt- och mögelskador - var får man hjälp?

Fukt- och mögelskador

Om man misstänker fukt- eller mögelskador i en fastighet, lönar det sig att vända sig till den tjänsteinnehavare på orten som ansvarar för inspektion av bostäder. Denna person har ofta titeln hälsoinspektör eller miljöinspektör.

Inspektören gör en syn av byggnaden för att utreda hälsoolägenheter. Synen är emellertid ytlig och i regel upptäcks inte till exempel skador inne i konstruktionerna. Inspektören kan dock uppmana ägaren att undersöka konstruktionerna om han eller hon misstänker problem. Inspektören kan i regel berätta vilka tillförlitliga aktörer i området som genomför sådana undersökningar.

Riskkonstruktionerna klarläggs

När fukt- och mögelskador i en byggnad undersöks, ska eventuella riskkonstruktioner klarläggas. Detta görs antingen systematiskt eller genom att utesluta en skada i taget. Byggnaderna som undersöks har i regel flera skador samtidigt.

Aktörerna som kartlägger och undersöker fukt- och mögelskador omfattas inte av någon officiell auktorisering. De experter som genomför undersökningar och utredningar för myndigheternas del presenteras i Anvisningen om boendehälsa.

Myndigheten övervakar

Kommunens hälsoskyddsmyndighet ansvarar för övervakningen av hälsosamma förhållanden i bostäder och andra uppehållsrum. Hälsoskyddsmyndigheten använder Anvisningen om boendehälsa som stöd vid granskningen av bostäder.

Anvisningen om boendehälsa och mätningsförfarandena kan i tillämpliga delar användas även för bedömning av hälsosamma förhållanden i andra lokaler, t.ex. vid vårdanstalter och läroanstalter. Anvisningen lämpar sig också för användning av andra aktörer som utreder byggnaders skick.

Brokig benämningspraxis

Examensbenämningarna för de aktörer som undersöker byggnader är brokiga. Också benämningarna för undersökningar och kartläggningar är mycket varierande och det finns inga gemensamma produktnamn för de tjänster som tillhandahålls inom branschen.

Personerna som utför konditionsgranskningar, undersökningar av inomhusluften samt fukt- och mögelundersökningar inom bostadshandeln använder bl.a. benämningarna byggnadshälsoexpert, konditionsgranskare, konditionsundersökare, behörig besiktningsman för bostadsköp (AKK), behörig fuktkontrollant (PKM), fuktkontrollant av konstruktioner, undersökare av inomhusluft, konditionsbesiktningsman (PKA) etc. Personer som använder benämningen expert på hälsoriktigt byggande har den mest omfattande utbildningen för utredning av hälsoolägenheter i byggnader.

För kartläggningar av fukt- och mögelskador i byggnader används benämningarna undersökning av fukt- och mögelskador, konditionsundersökning, konditionsbedömning, konditionsgranskning, riskkartläggning, utredning av inomhusluft, mätning av inomhusluft och liknande former av de ovan nämnda orden. De brokiga benämningarna vilseleder beklagligt ofta konsumenter och beställare, eftersom uppdrag och tjänster säljs enligt företagets egen uppfattning. Således får kunden alltid en annorlunda produkt eller tjänst än den som tillhandahålls av en konkurrerande serviceproducent.

Sakkunnig hjälp är tillgänglig

FISE Oy har sedan år 2009 beviljat behörigheten kosteustekninen kuntotutkija (undersöker byggnadens fukttekniska skikt) och sedan år 2010 behörigheten kosteustekninen korjaussuunnittelija (planerar fukttekniska reparationer). Behörigheten besiktningsman för bostadsköp (AKK) har likaså beviljats sedan år 2010.

Kommunernas hälsoövervakning ger hjälp och rådgivning med anknytning till inomhusluft. Organisationernas rådgivare inom ämnena inomhusluft och reparationer hittas till exempel på Asumisterveysliittos, Allergi- och astmaförbundets, Sisäilmayhdistys ry:s och Andningsförbundets webbsidor. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ger information om reparationsunderstöd.

Publicerad 18-11-2016 kl. 17.10, uppdaterad 18-11-2016 kl. 17.04
Ämne: