Snabbguide i småhusunderhåll

Känn din fastighet

Sätt dig in i husets och tomtens konstruktioner, material och tekniska anordningar både på papper och på plats. Det finns också skäl att känna till teknik som är dold eller finns i marken samt svåråtkomliga platser såsom vindar, krypgrunder och brunnar.

Ta reda på hur konstruktionernas ventilation, fukthanteringen och energihushållningen ska fungera. Utred funktionsprinciperna för tekniska system och apparater. Sätt dig in i byggnadsdelarnas och anordningarnas installations-, bruks- och underhållsanvisningar och förvara dem i god ordning.

Kontrollera, underhåll och reparera regelbundet

Kontrollera, underhåll och reparera vid behov fastighetens utrymmen, konstruktioner och apparater regelbundet i enlighet med gällande författningar och bestämmelser, tillverkarnas anvisningar, dina egna bedömningar av situationen samt anvisningarna i denna servicebok. De viktigaste kontroll- och underhållsobjekten är sådana objekt där det som en följd av fel kan uppstå vatten- eller fuktskador, hälsoproblem med anknytning till inomhusluften, brandfara, personskada, skador på konstruktioner eller anordningar, energislöseri eller annan ekonomisk skada.

Var förberedd på överraskningar i fastigheten

Inspektera regelbundet alla delar av byggnaden, anordningarna och tomten. Observationer kan göras med bl.a. synsinnet, luktsinnet, hörselsinnet och känselsinnet. Reagera snabbt på alla ovanliga förändringar, utred orsaken till händelsen och inled nödvändiga fortsatta åtgärder.

Bekanta dig med andra anvisningar om exceptionella situationer.
Se till att verktyg, stegar, tillbehör, en fungerande ficklampa, ritningar samt bruks- och underhållsanvisningar finns tillgängliga. Håll viktiga telefonnummer och andra kontaktuppgifter uppdaterade. Se till att du vet var anordningarnas och systemens huvudbrytare, huvudkranar och styrcentraler finns. Håll tillräcklig primärsläckningsutrustning i användbart skick och var förberedd på att använda den.

Förbered dig på exceptionella väderfenomen

Planera i förväg hur du ska agera om det kommer exceptionellt mycket snö, regnar mycket rikligt eller en sträng och lång köldperiod inträffar.
Se till att byggnadens och tomtens konstruktioner samt det bevarade trädbeståndet tål också hårda stormar. Bekanta dig med andra anvisningar om exceptionella situationer.

Var förberedd på tekniska störningar

Planera i förväg hur du ska agera om ett tekniskt system plötsligt slutar att fungera. De svåraste funktionsavbrotten har att göra med bl.a. el- eller vattenförsörjningen, uppvärmningens funktion och avloppssystemets funktion.

Fundera på om huset har tillräcklig reservvärme som är oberoende av yttre energikällor (vedeldning). Se till att det finns en fungerande ficklampa, reservbatterier, möjlighet att ladda mobilen till exempel i bilen, en batteridriven radio, stearinljus och tändstickor i huset. Bekanta dig med andra anvisningar om exceptionella situationer.

Följ meddelanden

Tekniska fel kan öka energi- eller vattenförbrukningen avsevärt och medföra extra kostnader. En oförklarlig ökning av vattenförbrukningen kan i värsta fall bero på ett dolt läckage och en vattenskada.

Effektivera och minska energianvändningen

Sätt dig in i anvisningarna i olika faktakällor om sätt att spara energi i småhus och boende. Genom att minska energiförbrukningen sparar du pengar och minskar du koldioxidavtrycket ditt boende förorsakar.

Anlita sakkunniga

Förlita dig på en professionell aktör eller en sakkunnig om du är osäker på orsaken till ett fel eller vilka åtgärder som är nödvändiga, eller om du tvivlar på din förmåga att reparera felet. Upprätthåll en lista med företag och personer i närområdet som kan hjälpa dig.

Anteckna

Anteckna i serviceboken och servicemappen förbrukningsvärden, kostnader, inspektioner, underhåll, reparationer och anskaffningar för fastigheten.

Följ branschutvecklingen

Följ utvecklingen i fråga om bestämmelser, anvisningar och rekommendationer som gäller fastigheter samt utvecklingen av teknik och anordningar. Bra informationskällor är bl.a. Egnahemsförbundets webbsidor och tidningen Omakotilehti samt länkar till sakkunniga.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.43, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.43
Ämne: