Underhåll och användning av småhus

En exceptionell situation är alarmerande. Vad gör man om...

En ovanlig förändring eller händelse upptäcks i fastigheten

Alla ovanliga förändringar borde leda till att "larmklockor" ringer hos husägaren. Orsaken till den egendomliga händelsen bör utredas omedelbart. På så sätt kan man snabbt inleda nödvändiga reparationsåtgärder och stoppa skadans framskridande. Det finns många olika förändringar som kräver utredning. Nedan ges några exempel på när "larmklockor" borde ringa:

 • En spricka eller skada i våtrummets ytkonstruktioner
 • En konstig lukt inomhus
 • Ett ovanligt ljud
 • En färgförändring eller fläck på ytorna inne i ett rum
 • Vatten på ett misstänkt ställe
 • En fuktskada i fast inredning
 • Minskad vattenmängd i elementnätet
 • En oförklarlig ökning av förbrukningen av vatten, el eller värmeenergi
 • En vattenledning som fryser
 • En plötslig förändring i kylningen av fjärrvärmevattnet
 • Ytbeläggning som lossnar från en konstruktion
 • Rimfrost på fönstren
 • En sättning eller spricka i en konstruktion eller skorsten
 • En rötskada i en träkonstruktion
 • Myror eller andra insekter inomhus
 • En fuktskada i fasaden eller sockeln
 • Försämrat drag i avloppet
 • En betydande sättning i marken på tomten

 

Avbrott i eldistributionen

Kontrollera om orsaken till elavbrottet är att en huvud- eller gruppsäkring har gått. Bryt strömmen till apparater med hög effekt som är påslagna (bastuugn, spis etc.), men dock inte till kylskåp och frysar eller andra apparater som kontinuerligt behöver el. Om tilluftsanläggningen har ett vattenburet element, säkerställ vid minusgrader att plåten som finns utomhus är stängd och följ situationen. Kontrollera att inget smältvatten rinner från kylskåp och frysar. När elavbrottet är över ska inställningarna återställas.

Avbrott i vattenförsörjningen

Stäng av tvättmaskinen och stäng alla öppna vattenkranar. Spola i toaletten efter noggrant övervägande. Ta reda på orsaken till den avbrutna försörjningen och prognosen för avbrottets längd (t.ex. radiomeddelanden). Lagra vatten om avbrottet är känt i förväg.

Värmeavbrott

Om felet finns i de egna värmeanläggningarna, försök lokalisera orsaken och kontakta vid behov ett serviceföretag. Om felet finns i fjärrvärmedistributionen, ta reda på hur länge störningen förväntas pågå. Stäng ventilationen och fönstren under uppvärmningssäsongen. Det lönar sig att vara förberedd på elavbrott med en fungerande ficklampa och batteridriven radio. Reservera också stearinljus, extra batterier och tändstickor. Stäng av ventilationen och stäng fönster, ventilationsluckor och dörrar. Ta vid behov i bruk eldrivna värmeelement. Om tilluftsanläggningen har ett vattenburet element, säkerställ att plåten som finns utomhus är stängd och följ situationen.

Läckage i vattenledningarna

Stäng av huvudvattenkranen. Bryt strömmen till de apparater som finns i närheten av läckageplatsen. Vidta genast åtgärder för att avlägsna vattnet och begär vid behov räddningsverket eller ett serviceföretag om hjälp. Anlita en sakkunnig för att utreda fuktskador och torkningsbehov.

Pumpningen av avloppsvatten fungerar inte

Stäng av huvudvattenkranen, men tappa innan dess det vatten som behövs i olika behållare. Försök utreda orsaken till störningen. Försök eliminera en tilltäppning eller störning i pumpen eller tryckavloppet via styrcentralen. Beställ vid behov service samt en slambil för att tömma pumpbrunnen.

En brand uppstår i en elapparat

Bryt strömmen till apparaten. Rädda människor, eftersom röken är giftig. Släck branden med primärsläckningsutrustning, om det är möjligt. Lämna platsen i god tid, stäng dörrar och fönster. Stäng av husets ventilation. Larma brandkåren.

En exceptionellt hård köldperiod inträffar

Följ tomtledningarnas, vattenposternas och de invändiga vattenledningarnas benägenhet att frysa. Ett löst snölager kan användas för att isolera tomtledningen. Säkerställ att eventuell varmhållning är aktiverad. Låt vid behov någon av kallvattenkranarna vara en aning öppen. Strömmande vatten fryser inte lika lätt. Minska ventilationens effekt. Minska tilluftsventilernas öppningsgrad. Säkerställ bränslets tillräcklighet. Återställ installationerna när köldperioden är över. Följ frysningsrisken ännu i flera dagar efter att vädret har blivit mildare.

Exceptionella snömängder

Utred takkonstruktionens snöbelastningsdimensionering. Kontrollera snömängden och uppkomsten av istappar på tak och plasttak. Vidta vid behov åtgärder för att avlägsna snö och is från taken. Kontrollera att ventilations- och andra liknande öppningar hålls öppna samt lufttillgången för de apparater som använder utomhusluft (t.ex. luftvärmepump). Samla inte snö längs husets väggar.

Exceptionellt mycket regn

Följ avlägsnandet av regnvatten från tomten och taken samt stuprännornas funktion. Kontrollera att gården lutar bort från huset. Granska eventuella fuktskador i källaren. Om det är möjligt, gå upp på vinden för att kontrollera yttertakets täthet samt ner i krypgrunden för att kontrollera fukt- och ventilationsläget. Använd vid behov uppvärmning för att se till att inomhusluftens relativa fukthalt inte ökar till en skadlig nivå.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.42, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.42
Ämne: