Hushanteringens betydelse ökar

Ett egnahemshus är i regel den största investeringen i livet. Planmässig hushantering är det bästa sättet att se till att egendomens värde bibehålls och huset fungerar. Invånare i egnahemshus har tillgång till tillförlitliga hjälpmedel och utomstående sakkunskap i hushanteringen. Organisationerna inom branschen ger första hjälpen och opartisk rådgivning med anknytning till hushantering.

Invånaren i egnahemshus förutsätts ha mångsidig kunskap. I egenskap av husägare ansvarar invånaren för fastigheten, uppfyllandet av myndighetskrav, hushanteringen och finansieringen. Invånaren i ett egnahemshus är samtidigt disponent, byggherre, ekonomichef och till och med genomförare. Ett egnahemshus ger frihet i boendet, men medför samtidigt ett ansvar för hushanteringen.

Tidigare har husägare förväntats vara någon form av timmermän. Idag har människornas arbetsbeskrivningar förändrats, och inte heller husen är likadana som förut. Till exempel hade de ursprungliga frontmannahusen en lätthanterlig byggnadsteknik. Idag är inte heller dessa hus likadana som när de färdigställdes, åtminstone husteknikens andel har ökat avsevärt. Nya hus är mer komplicerade helheter än förut. Samtidigt är också användningen och underhållet av husen mer krävande.

Marknaden för hushantering växer

Finland har ända tills idag varit ett land som har dominerats av nybyggnad. Nu börjar reparationsbyggandets omfattning och värde överstiga nybyggnadens. I framtiden kommer detta att vara en bestående utvecklingsriktning. Den ökade betydelsen av reparationsbyggande och hushantering syns också på byggnadsmarknaden som en ökning av efterfrågan och utbud.

Husets livscykelkostnader har i undersökningar inom branschen konstaterats vara fem gånger så höga som husets anskaffningspris. Den genomsnittliga invånaren torde dock fästa större vikt vid anskaffningen av huset än underhållet. Finländska familjers förmögenhet består i genomsnitt av bostäder och på samma sätt utgör bostadsskulden den största delen av det ekonomiska ansvaret. Också i nationalekonomiskt avseende har bostäderna en stor betydelse, eftersom den byggda miljön står för 70 procent av nationalförmögenheten.

Praktiska hjälpmedel är tillgängliga

Bruks- och underhållsanvisningen, dvs. serviceboken, är det viktigaste verktyget för planmässig hushantering. Det lönar sig att anteckna alla åtgärder som gäller huset i serviceboken: vem som gjorde vad, när och av vilka material. Serviceboken bör också användas för kostnadsuppföljning. Andra centrala hushanteringsverktyg är bedömningen av husets skick och underhållsplanen som upprättats med stöd av bedömningen.

Invånaren i ett egnahemshus är i konsumentställning i förhållande till professionella inom branschen. Detta är en fördel, eftersom invånaren omfattas av konsumentskyddet i avtalsförhållanden. Därför är det också viktigt att vara omsorgsfull i samband med hushanteringsåtgärder. En tumregel i fråga om reparationsbyggande är att det lönar sig att utarbeta en plan och utifrån planen upprätta ett skriftligt avtal om entreprenaden.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.41, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.40
Ämne: