Värmeförlusterna under kontroll

Energisaneringar och -reparationer i ett småhus bör grunda sig på faktainformation om byggnadens skick. Energicertifikatet för fastigheten och den energisyn som har gjorts utifrån certifikatet är en bra grund för energieffektivitetsreparationer. Till exempel är en avbildning med värmekamera ett effektivt sätt att avslöja luftläckage och köldbryggor. En kompetent sakkunnig ska anlitas för planeringen av reparationerna. Planeraren ska beakta husets särdrag och byggnadsfysikaliska faktorer.

Planmässighet lönar sig

I bästa fall görs en långsiktig energisaneringsplan för huset. Invånarna planerar tillsammans med en sakkunnig vad de vill göra, vilken budgeten är och vilka åtgärder som ska fördelas på flera år. I småhus lönar det sig i regel att genomföra stora energireparationer i samband med andra renoveringar och grundliga reparationer.

Energireparationer syftar oftast till att minska värmeförlusten. Värme försvinner från småhus främst på fyra sätt:

  • via fogar och hål i klimatskärmen
  • via avledning genom klimatskärmen
  • via ventilationen
  • via avloppet med avloppsvattnet

Med dagens metoder är det svårt att utnyttja den värme som går förlorad med avloppsvattnet. Däremot kan man spara till och med tiotals procent värmeenergi genom att fästa vikt vid klimatskärmen och ventilationen. I praktiken förbättras byggnadens energieffektivitet genom att förbättra byggnadens lufttäthet, t.ex. fönstrens täthet, öka klimatskärmens isoleringsförmåga och förbättra ventilationens värmeåtervinning.

Tätning eller isolering?

För klimatskärmens del är prioritetsordningen i regel att man först förbättrar lufttätheten genom att täta luftläckage och först därefter överväger tilläggsisolering. Om luftläckagen är många är nyttan av isolering liten. Det är billigt och lätt att täta luftläckage och vem som helst kan göra det själv - bara man ser till att ventilationen fungerar. Tilläggsisolering är relativt dyrt och krävande och måste alltid utföras av en sakkunnig.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.39, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.39
Ämne: