Värme från ved och flis

Ved- och flispannor kan anslutas till ett vattenburet värmesystem. De fungerar enligt samma princip som olje- och pelletspannor: bränslet värmer vattnet i pannan och vattnet cirkulerar sedan i byggnadens element eller golvvärmerör. Förutom pannan behövs också en stor varmvattenberedare eller flera beredare, i vilka värmen lagras. Också bruksvattnet kommer från beredaren.

En vedpanna kräver stor arbetsinsats men är förmånlig att använda

Småved är användningsklar kapad och kluven brännved som används i vedeldade anläggningar i hushåll. Centralvärme som fungerar med småved är förmånlig, i synnerhet om man har tillgång till egen brännved. Å andra systemet kräver systemet en relativt stor arbetsinsats, eftersom bränsletillförseln inte kan automatiseras.

För uppvärmning av ett småhus krävs det beroende på husets storlek cirka 20 kubikmeter travad brännved per år. På vintern tillförs ved en eller två gånger per dag. Arbetsmängden minskar med en panna som så effektivt som möjligt utnyttjar vedens förbränningsgaser. Moderna pannor har sensorer som övervakar gasernas förbränning och justerar förbränningsutrymmets luftintag enligt behov. Detta förbättrar pannans verkningsgrad samt minskar utsläppen av rökgaser och små partiklar. En vedpanna har ett elmotstånd som reservsystem, som värmer beredaren vid behov.

Flisvärme i stora byggnader

Flis är hackat trä som produceras maskinellt med en flishugg. Som råmaterial används bland annat långved, grenar och rötter.

Flispannor installeras i regel på lantgårdar och andra stora objekt i glesbygdsområden. Fördelen jämfört med en vedpanna är att förbränningen kan automatiseras. En stokerskruv transporterar flis från lagret till pannan. Dessutom är flis ett relativt förmånligt bränsle. Flisens fukthalt och bitstorlek påverkar systemets funktion och underhållsbehov.

Det finns relativt få flispannor i småhus. Behovet av ett stort lager och bränslets fukthalt förorsakar problem. Själva pannan har högre effekt än en pelletspanna, som i regel är ett bättre alternativ i småhus. En flispanna kan övervägas som ett gemensamt system för flera småhus. Träbaserade bränslen är förnybara och därför miljövänliga.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.46, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.47
Ämne: