Nyttoanvändning av solenergi

Solen bjuder på rikligt med gratis energi. Det lönar sig att utnyttja denna energi i småhus även i finländska förhållanden. Solenergi kan utnyttjas som både värme och el.

Uppvärmnings- och bruksvatten med hjälp av solfångare

Solfångare kompletterar oftast ett vattenburet värmesystem. Dessutom kan solfångarna användas för att värma bruksvattnet, vilket innebär att de kan installeras också på ett hus med direkt elvärme och elektrisk varmvattenberedare.

Solens värme lagras i beredaren. Värmen överförs från solfångarna till beredaren med hjälp av en värmeöverföringsvätska. När solen värmer tillräckligt mycket startar en termostat som styr pumpen och värmeöverföringsvätskan börjar cirkulera i rören. Vätskan rinner genom en spiral inne i beredaren och avger värme till vattnet i beredaren. Den kylda värmeöverföringsvätskan cirkulerar tillbaka till solfångarna. När solen går ner eller inte värmer tillräckligt mycket, stängs pumpen av och vätskan slutar att cirkulera.

Sommaren kompenserar den mörka vintern

I ett vattenburet värmesystem optimeras det huvudsakliga värmesystemet så att det fungerar tillsammans med solfångare. Till exempel startas en olje- eller pelletsbrännare automatiskt när solfångarna inte producerar tillräckligt med värme.

Mitt i vintern är produktionen av solenergi mycket liten. På sommaren kan ett småhus få all den energi som behövs för att värma bruksvattnet från solen.

En erfaren sakkunnig ska anlitas för planeringen av systemet och installationen av solfångarna. I samband med en takrenovering kan solfångare delvis ersätta takmaterialet, men detta förutsätter god planering samt att tillverkarens anvisningar följs.

Solpaneler är som bäst utanför elnätet

En solpanel består av intilliggande kiselceller som omvandlar solens strålning till el. Panelen har inga rörliga delar och livslängden är därför ofta lång. Paneler kan anslutas till varandra sida vid sida enligt effektbehovet.

I Finland används solpaneler för närvarande främst i stugor utanför stamnätet. Panelerna ger ström till belysningen och en begränsad mängd apparater. Systemet inkluderar en eller flera batterier och en laddningsregulator. Dessutom kan man skaffa en växelriktare som omvandlar 12 volts likspänning till normal 230 volts nätspänning. Då kan i princip vilka elapparater som helst användas.

Ett system med solel ska dimensioneras noggrant enligt förbrukningen. Det lönar sig att välja så energisnåla lampor och apparater som möjligt.

Dyrt i egnahemshus

Solelsystem för egnahemshus som är anslutna till elnätet är ännu sällsynta i Finland. Investeringen är dyr och elpriset är också på lång sikt högt jämfört med nätel. Situationen kan dock förändras då anläggningarna blir vanligare och elpriset stiger. Solelens lönsamhet ökar om man i framtiden kan sälja överskottsel till stamnätet.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.53, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.42
Ämne: