Jordvärme är solvärme

Jordvärme grundar sig på värmeenergi som lagras i marken. Inne i urberget är det 5-8 grader varmt året runt. Denna värme kan utnyttjas för uppvärmning av en byggnad med hjälp av en markkollektor. Jordvärme lämpar sig för både nya byggnader och befintliga småhus. I befintliga hus ersätter jordvärmen ofta en föråldrad oljevärme.

Vanligtvis borras minst ett lodrätt 150-200 meter djupt hål på tomten. I hålet nedsänks två rör vars nedre ändar är fästa vid varandra. Ett annat alternativ är att sänka ned rören vågrätt till 1-2 meters djup.

I kollektorrören strömmar en värmeöverföringsvätska som överför den värme som har bundits i marken till jordvärmepumpen inne i huset. Värmepumpen tar till vara värmen med hjälp av en kompressor och ett köldmedium och distribuerar värmen till golvvärmerören eller elementen i det vattenburna värmesystemet.

Bra verkningsgrad

Markkollektorn kan också nedsänkas i ett vattendrag eller grävas ner vågrätt under markytan. I Finland föredrar man lodrät borrning, eftersom urberget finns nära markytan.

En jordvärmepump kräver inget separat tekniskt utrymme, utan kan placeras till exempel i klädvårdsrummet. Ofta har apparatskåpet också en liten beredare. Pumpens funktion styrs med hjälp av en digital skärm.

En jordvärmepump drivs med el, men den producerar värme med en bra verkningsgrad. Av den energi pumpen producerar består två tredjedelar av förnybar värme från marken.

Jordvärme sparar över 60 procent el jämfört med direkt elvärme, och är alltså jämförelsevis förmånlig att använda. En jordvärmepump är lätt att använda och kräver nästan inget underhåll. Eftersom jordvärmen är förnybar energi, är den ett miljövänligt alternativ. Installationen av en jordvärmeanläggning ska planeras och genomföras tillsammans med en kompetent sakkunnig.

Värmebrunnar och grundvatten

Slarvigt borrade jordvärmebrunnar kan försämra grundvattnets kvalitet. Till exempel i strandområden kan lagren av saltvatten och sött grundvatten blandas med varandra. Borrningen kan också påverka grundvattnets flöden och mängder, och vattenmängden i hushållsbrunnar i närområdet kan ändras.

I vissa fall kan värmeöverföringsvätska rinna ut i grundvattnet. I synnerhet i stadsmiljö ska man säkerställa att borrandet av brunnen inte skadar befintliga underjordiska konstruktioner. Ett omsorgsfullt arbete minskar riskerna. Mer information om risker och tillstånd fås från den egna kommunens byggnadstillsyn.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.54, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.43
Ämne: