Fjärrvärme är en uppvärmningsform för tätorter

Fjärrvärmesystemet grundar sig på att värmen produceras centralt och distribueras till ett stort område i tätorten via fjärrvärmerör. I regel produceras värmen i ett kraftverk eller så består den av spillvärme från en industrianläggning. I kraftverk produceras ofta både el och värme. Så kallad samproduktion är energieffektiv, eftersom energiinnehållet i det bränsle som används för produktionen kan utnyttjas effektivt.

Vattenburen värme är ett villkor

Småhus i det område som omfattas av fjärrvärmenätet kan ansluta sig till fjärrvärmesystemet. Nätet utvidgas till nya områden när efterfrågan är tillräckligt stor. Fjärrvärme kan installeras i ett nytt eller renoverat hus. I vissa fall kan värmedistributionen ske via tilluften i den maskinella ventilationen. Oftast utnyttjas dock fjärrvärme i form av ett vattenburet värmesystem.

Rören från fjärrvärmenätet leds till husets värmedistributionscentral. Centralen kräver relativt lite utrymme och kan placeras till exempel i ett skåp. I ett vattenburet system överför värmeöverföringsanläggningen i värmedistributionscentralen värme från fjärrvärmevattnet till husets element eller till vattnet som cirkulerar i golvvärmerören. Det finns ofta en annan värmeöverföringsanläggning för bruksvattnet. Ingen beredare behövs.

Nycklarna i handen

Fjärrvärmevatten som har kylts i byggnadens värmeöverföringsanläggning leds tillbaka till fjärrvärmenätet och vidare tillbaka till värmeverket. Ibland kan fjärrvärme också användas för att värma tilluften i ett småhus. Det sparar el om alternativet är att värma tilluften med elmotstånd.

Ett avtal om anslutning till nätet ingås med det lokala fjärrvärmebolaget. Från vissa bolag kan man förutom anslutningen också köpa allt annat som behövs: planering, anläggningar och installation. Ett annat alternativ är att anlita en VVS-planerare som upprättar en fjärrvärmeplan. Utifrån planen kan invånaren begära offerter från entreprenörer och leverantörer av värmedistributionscentraler.

Ett bekymmersfritt alternativ

För anslutningen betalas en anslutningsavgift som varierar beroende på byggnadens storlek och orten. Värmeenergin faktureras enligt förbrukningen. Värmepriset varierar väldigt mycket mellan olika orter. Det lönar sig att beakta detta när man jämför priserna för olika uppvärmningsformer. Fjärrvärmen är bekymmersfri - anläggningen behöver sällan underhållas eller uppföljas.

Enligt lagen kan en skyldighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet införas i detaljplanen. Då måste en ny byggnad anslutas till det närmaste fjärrvärmenätet. Syftet är en områdesvis förbättring av energieffektiviteten. Nya byggnader vars värmeförluster är exceptionellt små eller vars uppvärmning grundar sig på förnybara energikällor är undantagna från förpliktelsen. Förpliktelsen gäller inte befintliga byggnader.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.50, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.50
Ämne: