Värme från ved med hjälp av en ackumulerande spis

Ackumulerande spis

Att elda med ved i en ackumulerande spis är förnuftigt med tanke på både ekonomin och miljön. I hus med elvärme kan man spara hundratals euro per år genom att elda med ved. Besparingarna uppnås eftersom värme producerad med köpt ved är cirka 40 procent billigare än värme producerad med el. Om man har egen ved är besparingarna ännu större. Dessutom minskar vedeldning koldioxidutsläppen från elvärme.

Torr ved brinner bäst

Det viktigast är att man eldar med torr ved. Om veden är fuktig går största delen av värmeenergin åt till avdunstning av vattnet. I regel torkar ved till brännbart skick under april-augusti. Om man själv klyver brännveden lönar det sig alltså att göra arbetet på vårvintern. En regnig sommar fördröjer torkningen.

Om det är möjligt lönar det sig att förvara brännved under tak. På vintern bör brasved tas in senast ett dygn innan eldning, eftersom fukt kondenseras på ytan av kall ved i rumstemperatur.

Effektiv förbränning

Tekniken med tändning ovanifrån lämpar sig för de flesta eldstäderna. Med hjälp av denna teknik kan man utvinna mer värme från veden. Samtidigt minskar förbränningsutsläppen. Veden staplas vågrätt och tändveden placeras ovanpå veden. Tekniken grundar sig på att förbränningsgaserna som veden avger stiger rakt upp i lågorna och förbränns effektivt.

Torr ved och bra tändved främjar tändning ovanifrån. Metoden lämpar sig dock inte för alla nya spisar. Detta framgår av spisens bruksanvisning.

Den första omgången ved består av ganska glest placerad småved med en diameter på cirka fem centimeter. Ovanför veden lämnas ett utrymme som motsvarar minst en tredjedel av eldstadens volym. Den andra omgången ved placeras i eldstaden när den första omgången har brunnit ned nästan helt. Nu lönar det sig att använda större brännved med en diameter på cirka 10 centimeter. Vedklabbarna placeras tätt mot varandra. På så sätt förhindrar man en alltför snabb förgasning.

En klar låga brinner rent

Ved brinner effektivt om lågan är klar och främst vit rök kommer från skorstenen. En eldstad som brinner dåligt producerar svart rök som innehåller rikligt med oförbrända gaser och hälsovådliga små partiklar.

I förkolningsfasen lönar det sig att stänga spjället en aning. Spjället stängs helt först när glöden har slocknat.

En god förbränning främjas av tillräcklig lufttillförsel och regelbunden asktömning. Skorstenen ska sotas en gång per år om eldstaden används kontinuerligt och vart tredje år om användningen är sporadisk.

Inget avfall i brasan

När man köper en ny spis lönar det sig att fästa vikt vid gas- och partikelutsläppen. Det är ett bra tecken om tillverkaren har låtit mäta utsläppen i opartiska tester. I regel innebär små utsläpp också en energieffektivare spis. Förbränning av avfall rekommenderas inte på grund av utsläppen.

Den lokala byggnadstillsynsmyndigheten bör kontaktas för att utreda om tillstånd krävs för en ny eldstad. Eldstaden och den tillhörande skorstenen ska uppfylla de brandsäkerhetskrav som ställs på dem.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.49, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.49
Ämne: