Varifrån kommer värmen i ett småhus?

På nordliga breddgrader går det åt rikligt med energi till uppvärmning av småhus. Idag är alternativa energikällor tillgängliga i större utsträckning än någonsin tidigare. Valet av ett lämpligt värmesystem är beroende av många faktorer, bland annat huset, tomten, läget samt invånarnas önskemål och budget.

Husets storlek påverkar valet

Det viktigaste ur ekonomisk synvinkel är inte anläggningens pris, utan de totala kostnaderna på lång sikt. Vid saneringsobjekt är det väsentligt att dimensionera systemet på rätt sätt. Det lyckas om man är väl förtrogen med energiförbrukningen.

Hybriduppvärmning sparar pengar

Traditionellt har värmesystemet i ett småhus förblivit oförändrat under byggnadens hela livslängd. Detta håller på att förändras. Idag byggs hybridsystem där olika uppvärmningsformer kombineras: solfångare installeras vid sidan av olje- eller jordvärme och direkt elvärme kompletteras med värmepumpar och eldstäder. I ett hybridsystem används den energi som är billigast vid olika tidpunkter. Hybriduppvärmningen kan modifieras enligt energipriset, offentliga understöd, den tekniska utvecklingen och invånarnas önskemål.

Anlita en sakkunnig

Ett bra värmesystem minskar boendekostnaderna och utsläppen samt förbättrar trivseln. Systemet kan också öka byggnadens värde.

Man kan också producera en del av den el småhuset förbrukar med hjälp av solpaneler och små vindkraftverk. Mikroproduktion vid enskilda hus är ännu ganska ovanligt i Finland, men håller på att bli vanligare.

En sakkunnig ska anlitas för all planering och alla åtgärder med anknytning till energikällor. Mer information om tillståndspraxis fås från kommunens byggnadstillsyn.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.41, uppdaterad 21-11-2016 kl. 16.39
Ämne: