Planmässiga energiförbättringar

Småhus är individuella. Därför ska också åtgärder som ger ökade energibesparingar planeras specifikt för varje hus. Ett hundra år gammalt stockhus som värms med el kräver andra åtgärder än ett småhus från 1970-talet som värms med olja.

Information före åtgärder

När energiförbättringar övervägs är det viktigt att betrakta huset som en helhet. Man kommer igång genom att besvara följande frågor:

  • Hur mycket energi förbrukas?
  • Hur produceras energin?
  • Hurdan ventilation finns i huset?
  • I vilket skick är klimatskärmen?
  • Hurdant värmesystem har huset?
  • Hur länge har man för avsikt att bo i huset?
  • Kommer andra renoveringar att utföras inom den närmaste framtiden?


Det är viktigt att åtgärderna baserar sig på information. Om man inte känner till den årliga förbrukningen av el eller värme, lönar det sig att börja bokföra direkt. Det är nödvändigt att känna till den exakta förbrukningen av värmeenergi till exempel när ett nytt värmesystem ska dimensioneras. Sifferuppgifter underlättar också fastställandet av mål för energiförbrukningen och uppföljningen av målens genomförande.

En byggnads energicertifikat

Det lönar sig att anlita en sakkunnig för att samla information. Ett sätt är att låta upprätta ett energicertifikat för byggnaden. Energicertifikatet gör det lättare att åskådliggöra husets energihushållning och ställa upp mål. Ett energicertifikat är obligatoriskt när ett småhus säljs, men rekommenderas också annars. I certifikatet bedöms energiförbrukningen på skalan A-G. Hus i klass A förbrukar minst energi och hus i klass G mest energi. Ett s.k. separat energicertifikat eller en energisyn innehåller förutom förbrukningsinformation också information om åtgärder som minskar förbrukningen.

Energireparationer och -förbättringar ska planeras och genomföras med beaktande av helheten. I värsta fall kan enskilda slumpmässiga åtgärder till och med öka energiförbrukningen. Det finns skäl att anlita en sakkunnig för planeringen. Man kan till exempel upprätta en energiplan inklusive kostnadsberäkningar som omfattar flera år. Det begränsade utbudet på sådana tjänster är tillsvidare ett problem.

Energiförbättringar och andra reparationer

Det är viktigt att energiförbättringar är en del av den planmässiga fastighetshanteringen. Det lönar sig i regel att genomföra stora åtgärder i samband med underhållsreparationer, eftersom kostnaderna då minskar. En fasad- eller takrenovering är ett värdefullt tillfälle att förbättra klimatskärmens energieffektivitet. Små reparationer såsom tätning av luftläckage kan i regel genomföras som separata åtgärder. Även då ska man beakta hur byggnaden fungerar som helhet efter reparationen.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.27, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.27
Ämne: