En tillgänglighetsutredning ger uppmätt information

Människor har olika behov när de är verksamma i den byggda miljön. Om miljön inte svarar på dessa behov, uppstår hinder för rörligheten och verksamheten.

En tillgänglighetsutredning producerar noggranna mätdata för ett objekt. Genom att jämföra den inhämtade informationen med de befintliga byggbestämmelserna och anvisningarna klarläggs problemområden.

Tillgängligheten kan utvärderas på flera olika sätt. Kartläggningsmetoden beror på informationsbehovet och användningsändamålet. Vill man till exempel samla faktainformation för att eliminera hinder, planerar man nytt, vill man informera kunder om tillgänglighet eller kanske påverka beslutsfattare?

Stor förändring med små förbättringar

Tillgängligheten kartläggs genom att mäta, observera och utvärdera nuläget för miljöns tillgänglighet. I synnerhet kartläggningen av sinnesmiljön förutsätter till vissa delar utvärdering. Noggrannare mätningar, till exempel mätningar av belysnings- eller ljudnivån, ingår inte i tillgänglighetskartläggningen.

Det lönar sig att satsa på en tillgänglighetskartläggning så att reparationer kan göras på rätt sätt redan från början. Många förbättringar kan genomföras med små reparationer och låga kostnader.

Samarbete mellan invånarna och bostadsaktiebolaget

Vid en expertutvärdering genomför en sakkunnig med omfattande kunskap om tillgänglighetsfrågor utvärderingen tillsammans med beställaren. Den sakkunniga kan utvärdera såväl befintliga byggnader som nybyggnads- eller reparationsplaner och ge anvisningar om hur tillgängligheten kan förbättras.

Genom att tillämpa en metod som omfattar en tillgänglighetsrunda kan man utreda problem som upptäcks i den byggda miljön. Under tillgänglighetsrundan går planerarna och personer med olika rörelse- eller funktionshinder tillsammans längs en planerad rutt och diskuterar upptäckta problem. Metoden kan utnyttjas i ett bostadsaktiebolag till exempel så att bostadsaktiebolagets representanter och husets invånare tillsammans besöker byggnadens olika lokaler och gårdsområdet.

Egna utgångspunkter

Vid en användarutvärdering bedömer en grupp bestående av rörelse- och funktionshindrade personer byggnaden eller miljön utifrån sina egna utgångspunkter. Användarutvärderingen ger värdefull information om tillgängligheten, men kan vara subjektiv och betona endast vissa problemområden.

En tillgänglighetskartläggning kan också genomföras inom ett avgränsat område, till exempel gårdsområdet, ingångarna, bostadsaktiebolagets gemensamma lokaler eller toaletterna-duschrummen.

Rapporten ger åtgärdsförslag

Den som beställer kartläggningen ger kartläggaren nödvändiga dokument och bakgrundsuppgifter, utser en kontaktperson och ger personen befogenhet. Beställaren ska också förbereda sig på att bistå under tillgänglighetskartläggningen, så att kartläggaren kommer in i alla utrymmen som ska kartläggas.

Tillgänglighetskartläggaren sammanställer en kartläggningsrapport där den samlade informationen jämförs med gällande byggbestämmelser och anvisningar. Åtgärdsförslagen indelas i tre klasser:
1) åtgärder som förorsakar fara
2) åtgärder som hindrar passage och verksamhet
3) åtgärder som försvårar passage eller verksamhet.

Dessutom klassificeras åtgärdsförslagen i tre grupper enligt genomförandesättet:
T = sådant som löser sig genom en ändring av tillvägagångsättet
H = åtgärder som genomförs som service- och underhållsarbeten och
S = åtgärder som kräver planering, investeringar eller konstruktionsändringar.

En utbildad person som inspektör

Det är förnuftigt att genomföra kartläggningen av en byggnads tillgänglighet som en del av bedömningen eller kartläggningen av byggnadens skick. Då kan man i samband med reparationsplanen göra medvetna val, med hjälp av vilka slutresultatet är bättre och tillgängligare för alla.

Kartläggningen bör beställas av personer som är utbildade inom tillgänglighetskartläggning. En sådan utbildning startades i samarbete mellan Invalidförbundet och yrkeshögskolan Metropolia hösten 2009. Invalidförbundets Tillgänglighetscenter tillhandahåller information om utbildade personer.

Publicerad 17-11-2016 kl. 17.25, uppdaterad 17-11-2016 kl. 17.25