Tillgänglighet främjar allas säkerhet

I bostadsaktiebolag fästs det för liten vikt vid kommunikation. Meddelanden, både officiella och andra, sätts i regel upp på anslagstavlan. Texten kan vara vanlig maskinskriven text och anslagstavlan kan vara placerad onödigt högt om den har monterats av en lång person.

När en medellång person försöker läsa meddelanden med sina läsglasögon är det inte säkert att det lyckas. Belysningen får inte förorsaka reflektioner på glasytan.

Invånarna i bostadsaktiebolag kommer i framtiden att ha en allt högre medelålder. Tillgänglighet ska inte uppfattas som något som endast gäller funktionshindrade, utan tillgänglighet främjar alla invånares självständighet och säkerhet.

Lagar, förordningar och andra bestämmelser

Bestämmelser som gäller byggande syftar till att skapa en tillgänglig miljö som är lämplig för alla. Förutom att den byggda miljön ska vara tillgänglig, bör bl.a. trafiklederna för lätt trafik hållas skottade och sandade. Bestämmelserna gäller såväl offentliga byggnader och byggnader med arbetslokaler som bostadsbyggnader.

Finlands grundlag förbjuder diskriminering och ingen får utan godtagbara skäl behandlas annorlunda på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder eller andra orsaker som har att göra med personen.

Målet är en byggd miljö som passar alla

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) och markanvändnings- och byggförordningen (MBF) uppmanar planläggare och byggnadsplanerare att planera miljöer och byggnader som passar alla.

Finlands byggbestämmelsesamling, i synnerhet delarna F1 Hinderfri byggnad, F2 Säkerhet vid användning av byggnad och G1 Bostadsplanering fortsätter på samma linje med lämplighet för alla. Dessa bestämmelser och anvisningar ska så långt det är möjligt alltid följas när bygglov krävs för ett reparationsprojekt som genomförs av ett bostadsaktiebolag.

Publicerad 17-11-2016 kl. 17.24, uppdaterad 17-11-2016 kl. 17.24