Kostnaderna för en hiss

I den nya lagen om bostadsaktiebolag definieras kostnaderna för byggande av en hiss. Enligt lagen ska kostnaderna för byggande av en hiss fördelas på ett sätt som beaktar aktieägarnas nytta av hissen. Det är viktigt att invånarna redan från början får tillräcklig information om alternativen, genomförandet, finansieringen och kostnadseffekterna.

Bolagsstämman beslutar med sådan majoritet som avses i 26 § i lagen om fördelningen av kostnaderna för installation av hiss i efterhand så att fördelningsgrunden för kostnaderna är grunden för bolagsvederlaget multiplicerad med aktielägenhetsvåningen, som bestäms enligt ingången till trapphuset.

Definiering av våningar

Aktielägenhetsvåningen är den våning med hissingång som är närmast ingången till lägenheten. Våningen med ingång till trapphuset är den våning med hissingång som är närmast huvudentrén.

Aktielägenhetsvåningen bestäms med en halv vånings noggrannhet. Om aktielägenhetsvåningen ligger på samma avstånd från olika våningar med hissingång, ska den våning med hissingång som ligger högst uppe av dessa anses vara aktielägenhetsvåningen.

Beslut om installation endast i en del av trapphusen

Om bolagsstämman fattar beslut om installation av hiss i efterhand endast i en del av trapphusen, krävs dessutom majoriteten av de avgivna rösterna från de aktieägare vars aktielägenheter renoveringen gäller Kostnaderna fördelas i detta fall mellan dessa aktieägare på det sätt som avses i 3 mom. Detsamma gäller installation av hiss i trapphuset i ett bolag som också innefattar radhuslängor eller andra byggnader med aktielägenheter.

Bolagsstämman beslutar med sådan majoritet som avses i 26 § om att det för en renovering som gäller vissa aktielägenheter och som endast gagnar dessa lägenheter inte tas ut vederlag av andra aktieägare. Dessutom krävs för beslutet majoriteten av de avgivna rösterna från de aktieägare vars aktielägenheter renoveringen gäller.

Publicerad 17.11.2016 kl. 17.30, uppdaterad 17.11.2016 kl. 17.30