En hiss kan också installeras i ett gammalt hus

I ett bostadshus ansvarar innehavaren av hissen, dvs. bostadsaktiebolaget, för hissarnas säkerhet och funktion. Bolagets representanter i hissärenden är styrelseordföranden och disponenten.

Alla tekniska anordningar slits och de måste underhållas och vid behov förnyas. Det är viktigt att se till att hissarna underhålls och är säkra. Hissfärderna omfattar lika många personkilometer per år som den inhemska flygtrafiken.

Vem installerar och underhåller?

Endast en kompetent hissentreprenör kan installera en hiss. Hissen kan tas i bruk och överlåtas till beställaren när besiktningsorganet har konstaterat att den överensstämmer med kraven.

Hissens innehavare ska se till att

  • Ett underhållsprogram upprättas för hissen
  • Hissen underhålls enligt programmet
  • Fel och brister korrigeras tillräckligt snabbt
  • Vederbörliga inspektioner av hissen utförs
  • De centrala dokumenten om hissen är tillgängliga för underhållaren och inspektören
  • Hissen kan utrymmas på ett säkert sätt

Innehavaren ska anlita en behörig servicefirma för underhållet av hissen. Servicefirman ska ha gjort en anmälan till Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket) i enlighet med elsäkerhetslagen. Underhållet förutsätter i regel sex till åtta planerade servicebesök per år. Utöver detta kan oplanerade fel- och jourbesök vara nödvändiga.

Regelbundna inspektioner som stöd

Regelbundna inspektioner av hissar utförs av sådana av Tukes utsedda auktoriserade besiktningsorgan som avses i elsäkerhetslagen. Den första inspektionen utförs fyra år efter ibruktagandet. Därefter ska en hiss avsedd för persontransport inspekteras vartannat år, övriga hissar vart tredje år.

Tukes fungerar bland annat som övervakare och utvecklare av hissäkerheten i Finland. På Tukes webbsidor finns användbar information om hissarnas säkerhet, underhåll, byggande och inspektion av hissar samt relevanta myndighetskrav. På webbsidorna finns också register över auktoriserade entreprenörer, servicefirmor och besiktningsorgan.

Publicerad 17.11.2016 kl. 17.28, uppdaterad 17.11.2016 kl. 17.28
Ämne: