När huset får en hiss

En hiss förbättrar boendekomforten och ökar lägenheternas värde. En hiss gör det möjligt för många åldringar och rörelsehindrade att bo i egen bostad.

Initiativet till att inleda ett hissprojekt kan i ett bostadsaktiebolag tas av en aktieägare. Projektet kan genomföras med ett beslut med enkel majoritet fattat av den ordinarie eller extraordinära bolagsstämman utifrån planer och kostnadsberäkningar som styrelsen har låtit upprätta. Det lönar sig att först ta reda på vad invånarna tycker.

Beredningen av hissprojektet bör inledas genom att grunda en hisskommitté i bostadsaktiebolaget. I kommittén ingår i regel styrelsen och disponenten samt en representant från varje trappa.

Tillstånden i sin ordning

Styrelsen och disponenten ansvarar för genomförandet av projektet. Det är också bra om bostadsaktiebolaget anlitar en hissexpert som deltar i projektet ända från beredningsfasen.

Ett hissprojekt kräver alltid bygglov och det lönar sig att kontakta byggnadstillsynsverket redan innan bygglov söks. Styrelsen anlitar behöriga planerare insatta i området för att upprätta arkitekt-, konstruktions- och vvse-planer.

Efter bolagsstämmans beslut ansöker styrelsen om slutgiltigt bygglov och understöd samt ordnar övrig finansiering och nödvändiga försäkringar. Styrelsen utser en övervakare för projektet och begär genomförarna av hissprojektet om slutgiltiga offerter.

En ny hiss är modern och tyst

Trappuppgångens placering och form påverkar valet av hisstyp. Hissen kan placeras i den befintliga trappuppgången eller på byggnadens utsida på flera sätt.

Hissar som byggs i en gammal bostadsfastighet är oftast hydrauliska hissar. Då kan maskinrummet placeras till exempel i källaren, vilket innebär att ljudet från hissen inte når bostäderna. Vid sidan av den traditionella kabelhissen utan maskinrum har också en tyst bandhissmodell utan maskinrum införts på marknaden. Denna hisstyp lämpar sig i synnerhet för gamla hus och kan installeras i mycket smala trappuppgångar. Då modellen är utrustad med en genomgående korg, försvinner också problemet som beror på att ingången består av en halv våning.

Garantivillkoren ska avtalas

Hissen kan tas i bruk när besiktningsorganet har konstaterat att den överensstämmer med kraven och bostadsaktiebolaget vid mottagningsbesiktningen har godkänt hissleverantörens arbete. Samtidigt preciseras garantivillkoren och avtalas om regelbundet underhåll. Det är bra att samla respons om hissprojektet av invånarna också efter att hissen har färdigställts.

Understöd för hissprojekt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd som uppgår till 50 procent av de totala kostnaderna för byggande av hissar som har godkänts av ARA. Dessutom beviljar till exempel Helsingfors stad hissunderstöd som uppgår till tio procent av kostnaderna. De totala kostnaderna för byggande av en hiss godkänd av ARA i ett hus som saknar hiss har varit i genomsnitt cirka 170 000 euro. Själva hissen står för knappt hälften av detta belopp.

Tydligare beslutsfattande om installation av hiss i efterhand

Enligt ett förslag borde lagen om bostadsaktiebolag som trädde i kraft i juli 2010 preciseras så att aktielägenheter avsedda för annat än boende kunde befrias helt från kostnaderna för installation i efterhand av en hiss. Dessa aktielägenheter gynnas inte av en hiss ens i form av en värdeökning för aktierna. En sådan lägenhet kan till exempel vara en affärslokal på gatuplan eller ett garage. Syftet med förslaget är att förtydliga beslutsfattandet om installation av en hiss i efterhand i ett bostadsaktiebolag.

Publicerad 17.11.2016 kl. 17.30, uppdaterad 21.11.2016 kl. 16.18