Gå till innehållet

Byggande och reparation av hiss

Alla tekniska anordningar slits och behöver inte bara underhållas, utan också vid behov förnyas. I ett bostadshus ansvarar innehavaren av hissen, dvs. bostadsaktiebolaget, för hissarnas säkerhet och funktion. Bolagets representanter i hissärenden är styrelseordföranden och disponenten.

Ny hissen
© Pentti Hokkanen

Det är viktigt att se till att hissarna underhålls och är säkra. Endast en kompetent hissentreprenör kan installera en hiss. Innehavaren ska anlita en behörig servicefirma för att underhålla hissen. Servicefirman ska ha gjort en anmälan till Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket) i enlighet med elsäkerhetslagen. Underhållet förutsätter i regel sex till åtta planerade servicebesök per år. Utöver detta kan oplanerade fel- och jourbesök vara nödvändiga.

Regelbundna inspektioner

Regelbundna inspektioner av hissar utförs av sådana av Tukes utsedda auktoriserade besiktningsorgan som avses i elsäkerhetslagen. Den första inspektionen utförs fyra år efter ibruktagandet. Därefter ska en hiss avsedd för persontransport inspekteras vartannat år och övriga hissar vart tredje år.

Tukes fungerar bland annat som övervakare och utvecklare av hissäkerheten i Finland. På Tukes webbsidor finns användbar information om hissarnas säkerhet, underhåll, byggande och inspektion av hissar samt relevanta myndighetskrav. På webbsidorna finns också register över auktoriserade entreprenörer, servicefirmor och besiktningsorgan.

Publicerad 17.11.2016 kl. 17.28, uppdaterad 17.11.2016 kl. 17.28