En badrumsrenovering kräver kunnande

Ett våtrum är ett utrymme där golvytan vid användning utsätts för vatten och där vatten kan stänka eller kondensera på väggytorna. Sådana utrymmen är badrum, tvättrum, duschrum och bastur. Alla våtrum utrustas med en golvbrunn, dit vatten obehindrat kan rinna längs golvet. Ytbeläggningen på våtrummets golv och väggar ska fungera som vattenisolering eller så ska en separat vattenisolering uppföras bakom ytbeläggningen.

Köket är inte ett våtrum, även om det i vissa kommuner krävs vattenisolering även under köksskåpen. Inte heller en toalett som saknar dusch eller golvbrunn räknas som ett våtrum.

Badrumsrenovering
 

Ett våtrumsprojekt ska anmälas

Om en invånare har misstankar gällande våtrummets skick eller planerar reparations- eller ändringsarbeten i våtrummen, ska invånaren kontakta disponenten. Samtidigt lönar det sig att ta reda på om en rörsanering planeras i bostadsaktiebolaget inom den närmaste framtiden. Då faller det sig naturligt att genomföra ytrenoveringen av våtrummet i samband med rörsaneringen.

Bostadsaktiebolaget ansvarar för arbetet och övervakningen med anknytning till vattenledningar, blandare, avlopp, toalettsitsar, värmerör och konstruktioner samt vattenisolering. Kunden ansvarar för sin del för handfat, badkar, duschar, duschslangar, tvättmaskinskranar och inredning.

Myndighetstillstånd krävs för utvidgningar av våtrum, byggande av nya våtrum, ändringar i avlopps- och vattenledningar samt ändringar av bärande konstruktioner. Bostadsaktiebolaget ansöker om tillstånd. Byggande och iståndsättning av våtrum är ett krävande arbete som förutsätter planer upprättade av sakkunniga och ansvarsfulla genomförare som har godkänts av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Förberedelserna inför ett reparationsarbete är viktiga

Fuktmätningar i våtrummet och eventuella reparationsarbeten bör utföras i god tid, innan möjliga vattenskador börjar påverka konstruktionernas skick. Det går inte att undersöka skicket på vattenisoleringen inne i konstruktionerna utan att först ta isär konstruktionerna. Det leder ofta till en mer omfattande renovering av våtrummet, där åtminstone vattenisoleringen delvis eller helt måste förnyas. Det är också möjligt att montera ny vattenisolering ovanpå den gamla konstruktionen om konstruktionerna är torra.

Ibland vet man att våtrummets vattenisolering är hel, och rummets funktioner kan användas, men ytorna är i dåligt skick. Då kan förnyelsen begränsas till montering av nytt ytmaterial ovanpå den gamla ytan och byte av inredning.

Lutande golv i våtrum

Om ett våtrum utvidgas, byggs på en helt ny plats eller den gamla vattenisoleringen rivs till exempel på grund av ombyggnad av avloppet, ska sakkunniga upprätta planer för utrymmeslösningarna, konstruktionerna och ventilationen.

Det rekommenderas att golvet och väggarna uppförs av ett stenmaterial, så att man med en enkel konstruktion kan uppnå ett tillräckligt hårt och orörligt underlag för vattenisolering och golvbeläggning. Våtrummets golv ska luta, så att vattnet obehindrat kan rinna till golvbrunnen. Golvytan ska så långt det är möjligt byggas på samma nivå som bostadens övriga golv.

I gamla hus kan golvvärme installeras för att torka rummet och öka bekvämligheten. Ur energieffektivitetssynvinkel lönar det sig att använda vattenburen golvvärme.

Vattenisolering ska utföras av en sakkunnig

Reparation av golvets vattenisolering kräver sakkunnig planering. Om största delen av våtrummets vattenisolering är intakt, kan isoleringen förnyas endast delvis. Man strävar efter att placera fogen på ett så stort avstånd som möjligt från det område där vatten stänker.

Väggarna vattenisoleras åtminstone på de väggar som omger duschen. Användning av duschväggar eller duschkabin rekommenderas för att begränsa vattenstänket. De övriga väggytorna i våtrummet kan behandlas med ett fuktspärrande ämne och ytbeläggas till exempel med kakel eller träpanel.

Vattenisoleringen ska genomföras med certifierade ytkonstruktionssystem. Sådana är svetsade plastmattor, självhäftande membran i ett lager, bitumenisoleringar och de numera allmänt använda vattenisoleringstyperna som stryks ut på underlaget. Vattenisolering som stryks ut används i regel när ytmaterialet är ett keramiskt kakel. När plastmatta används fungerar mattan inte bara som vattenisolering utan också som ytmaterial.

Ljudisoleringen ska ombesörjas

Vattenledningarna med tillhörande anordningar som installeras i en byggnad ska placeras så att en eventuell vattenläcka kan upptäckas i tid och lätt repareras. Därför installeras ledningarna ofta synligt. Genomföringar för vattenledningar får inte göras i våtrummets golv.

Varje vattenkran ska utrustas med ett avlopp. När avloppens placering ändras ska man se till att den nya placeringen inte förorsakar till exempel ljud som stör invånarna i boningsrummen på våningen nedanför. Vid ändringar i användningsändamålet ska man se till att brand- och ljudisoleringskraven uppfylls mellan bostäderna.

Säkerställ ventilationen

Ventilationen i gamla byggnader är ofta självdragsventilation eller maskinell frånluftsventilation. I båda fallen strömmar luften från den övriga bostaden genom en springa i våtrummets dörr till våtrummets ventilationskanal och därifrån ut. När våtrummet renoveras finns det skäl att kontrollera och vid behov korrigera ventilationens och ventilernas funktion.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.31, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.31