Linjesaneringens faser och övervakning

Bruksvatten- och avloppsrör har en teknisk livslängd på 40-50 år. Däremot är livslängden för de stopp- och linjejusteringsventiler som finns i rörsystemet endast 25-30 år. Sanering av vatten- och avloppsrörsystemet är den största enskilda reparationsåtgärden och kostnaderna är ofta hundratals euro per kvadratmeter. Därför lönar det sig att förbereda sig noggrant.

Linjesanering
© Pentti Hokkanen

Anskaffning av bakgrundsuppgifter

Planeringen av en rörsanering ska inte inledas utan ordentliga bakgrundsuppgifter. Dessa uppgifter kan produceras med hjälp av en bedömning av byggnadens skick och vid behov med hjälp av en bedömning av rörsystemets skick. I det här skedet lönar det sig också att utreda ventilationens reparationsbehov.

Med stöd av bakgrundsuppgifterna kan man bedöma i vilken omfattning och med vilken tidtabell reparationerna ska utföras.

Övrig husteknik

I samband med en rörsanering måste många rivningsarbeten genomföras i byggnaden. Därför lönar det sig att också utföra andra arbeten på samma gång. Om till exempel ventilationskanalerna av konstruktionsmaterial löper bredvid rörsystemets uppåtgående schakt kan det vara vettigt att samtidigt också genomföra en grundlig renovering av ventilationen.

Andra system som kan renoveras kan till exempel vara värmesystem, el- och telesystem samt badrummets elsystem.

En arkitekt och VVS-planerare som är insatta i reparationsbyggande kan bedöma olika alternativ och deras inverkan på slutresultatet och kostnaderna. Faktorer som påverkar kostnaderna är i synnerhet hur rören dras och rivningsarbetenas omfattning. Bostadsaktiebolaget väljer det mest lämpliga alternativet.

Planering och projektering

Nyckelpersoner inom planeringen av ett grundligt renoveringsarbete som omfattar VVS-teknik är huvudplaneraren som samordnar planeringsarbetet, arkitekten, VVS-planeraren och konstruktionsplaneraren. Vid behov anlitas även en el- och teleplanerare. En projektchef och övervakare behövs också för projektet. I praktiken kan olika uppgifter skötas av samma person.

När planeringen är klar begär projektchefen entreprenadanbud av utvalda entreprenörer, sköter entreprenadförhandlingarna samt ingår ett entreprenadavtal med entreprenören.

Rörsaneringens faser

En rörsanering framskrider i regel med en vertikal linje i taget. Det innebär att badrum och kök i bostäder som ligger ovanför och under varandra saneras samtidigt. Gamla badrumsinredning och ytmaterial rivs. Vid behov rivs även rörschaktet, om man har beslutat sig för att använda den befintliga rördragningen.

När rivningsarbetena har slutförts säkerställer man att konstruktionerna är torra och bygger sedan nya rörsystem. Därefter genomförs vattenisoleringarna och ytbeläggningsarbetena. Slutligen monteras inredning och annan utrustning.

Alla dolda rörsystem och konstruktioner ska kontrolleras. I synnerhet i samband med granskningen av vattenisoleringen ska man se till att den utförs av en kvalificerad inspektör, som har kompetens att utföra nödvändiga inspektioner och mätningar.

Informationen till aktieägarna är viktig

Ett rörsaneringsprojekt tar två-tre år från förberedelser till färdigställande. Därefter är garantiperioden ännu två år. På grund av projektets långvarighet och genomförandet i olika faser är det viktigt att informera invånarna och aktieägarna. Informationen ska vara förutseende, ges i rätt tid och vara begriplig. Som verktyg kan man använda möten, anslagstavlan, brev och e-post.

 

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.01, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.17