Inspektion och underhåll av dräneringsdiken är en viktig del av fukthanteringen

Syftet med dräneringssystemet är att hålla underlaget och byggnadens grundkonstruktioner torra samt förhindra att vatten och fukt skadar konstruktionerna. Dräneringsdikenas funktion bör kontrolleras varje år, och dräneringsnätet bör underhållas med 5-10 års mellanrum.

Bristfällig funktion i dräneringsdikena kan leda till att fukt eller vatten tränger in i konstruktionerna. Fukt kan synas som fläckar på vägg- eller golvytor, ytbeläggning som lossnar eller till och med som tydliga läckage i källaren. Även unken lukt kan vara ett tecken på fukt i konstruktionerna, även om fukten inte förorsakar några synliga skador inomhus.

Dräneringsdikenas funktion kan kontrolleras genom att spola vatten med en slang i dräneringssystemets översta kontrollbrunn och kontrollera att inget vatten ansamlas i dräneringssystemet. Kontrollbrunnar finns i regel åtminstone i varje hörn av byggnaden. Dräneringsdikena som löper längs byggnadens olika sidor ansluts till varandra vid kontrollbrunnen.

Vattnet från dräneringsdikena samlas i grundvattenbrunnar för att avledas. Vattnet avleds till dagvattenavloppet åtminstone från den nedersta brunnen. I grundvattenbrunnen finns en ventil som förhindrar att regnvatten kommer in i byggnaden via dräneringsdikena. Om dräneringsdikena ligger lägre ner än det kommunala regnvattenavloppet, måste grundvattnet pumpas. Underhållsåtgärder i dräneringsdikena utförs via brunnarna, kontrollbrunnarna och kontrollrören.

Ibland har kontrollbrunnarna placerats en bit under markytan. I så fall lönar det sig att gräva fram dem och vid behov fortsätta gräva tills locken är ovanför markytan och lätt kan öppnas. Då ska man också se till att lockkonstruktionen har tillräcklig tjälisolering.

Den bästa tidpunkten för att kontrollera dräneringsdikenas funktion är i regel sent på hösten, när marken också annars är våt och grundvattennivån hög. Då kan man ofta se hur vattnet från dräneringsdikena flödar i kontrollbrunnen utan att spola vatten. Under torra perioder kan man behöva spola vatten länge, eftersom stora mängder vatten absorberas av den torra marken genom hålen i dräneringsrören, vilka i normala fall leder vattnet från den fuktiga marken till dräneringssystemet. Då ansamlas också vatten under byggnaden i samband med inspektionen. Detta vatten avlägsnas naturligt via dräneringsdikena när de fungerar som planerat.

Vattennivån får inte heller på något ställe stiga över dräneringsdikenas nedre kant, utan vattnet ska fritt kunna rinna ut från dräneringsnätet till dagvattenavloppet. Om vattennivån stiger eller vatten rinner mellan två kontrollbrunnar, är rörsystemet sannolikt tilltäppt.

Man kan själv försöka avlägsna tilltäppningen genom att föra in en vattenslang i nästa kontrollbrunn i nedåtgående riktning längs dräneringsdiket eller i den översta brunnen i riktning mot tilltäppningen och spola vatten med vattenledningstryck och ett specialmunstycke på slangen. Det säkraste sättet är att anlita ett professionellt företag, som har den utrustning som behövs för avbildning och sköljning. Företaget kan samtidigt underhålla och skölja dräneringsnätet. Det lönar sig i regel att avbilda nätet om funktionsproblem förekommer. Eventuella rötter från växtlighet kan avlägsnas endast med en vajerrensare.

Dräneringsnätet bör inspekteras regelbundet och vid behov underhållas enligt resultatet av inspektionen. I dräneringsrören och kontrollbrunnarna kan det ansamlas slam, marksubstans och skräp som försämrar dräneringsdikenas funktion eller förorsakar tilltäppningar. Även dräneringsdikets utlopp kan tilltäppas.

Om en pump har anslutits till dräneringsnätet, lönar det sig att följa dräneringsdikenas och pumpens funktion oftare och även ansluta ett larmsystem som larmar om vattennivån stiger till exempel om pumpen går sönder.

Dräneringssystemet ska i mån av möjlighet genast repareras om det konstateras sådana brister i torkningen av byggnadsgrunden som inte korrigeras genom underhåll av dräneringsdikena och kan leda till att konstruktionerna fuktskadas. Om fuktskador upptäcks ska reparationsåtgärder vidtas utan dröjsmål.

Inspektioner och underhåll av dräneringsnät som rekommenderas av Sisäilmayhdistys (föreningen för inomhusluft):

  • granskning av dräneringsnätet via kontrollbrunnarna varje år, granskning av översvämningsventilernas funktion
  • rengöring av dräneringsnätet med 10 års mellanrum, dräneringsdikena sköljs och avbildas
  • underhåll av pumpstationer för dräneringsvatten med 5 års mellanrum, granskning varje år
  • pumpstationer för dräneringsvatten ska vara utrustade med larm
Publicerad 16-11-2016 kl. 15.57, uppdaterad 16-11-2016 kl. 15.57
Ämne: