Reparation av dräneringsdiken och socklar förebygger fuktskador

Dräneringsdiket har till uppgift att begränsa grundvattennivån och förhindra fuktproblem i konstruktionerna orsakade av grundvatten. Förutom dräneringsröret och -brunnen inkluderar konstruktionen en filterduk och fyllnadsgrus med god genomsläpplighet både runt röret och intill grundmuren eller sockeln.

 
 
Sockel
© Pentti Hokkanen

När tak- och ytvatten leds bort från byggnaden på ett kontrollerat sätt minskar fuktbelastningen på byggnaden. Vatten som rinner genom stuprännorna leds vidare till ett regnvattensystem, ett öppet dike eller terrängen på minst tre meters avstånd från byggnaden.

Reparationsbehovet ska utredas

Dräneringsdikets reparationsbehov fastställs av en sakkunnig inom branschen. Enbart det faktum att inget vatten rinner till dräneringsbrunnen berättar inte tillräckligt om reparationsbehovet. Slutsatser kan dras när situationen har följts tillräckligt länge. Om vattenansamlingen i brunnen plötsligt eller småningom upphör, kan man misstänka att dräneringsröret är tilltäppt. Om fuktskador dessutom upptäcks i bottenbjälklagets konstruktioner, finns det skäl att vidta åtgärder.

En sakkunnig ska bedöma om den höga fukthalten som uppmätts beror på bristfällig funktion i dräneringsdiket, kapillär fuktvandring eller kanske på att fukt överförs i form av ånga, dvs. diffusion. Planeraren fastställer lämpliga reparationsåtgärder för objektet.

Allmänna åtgärder i samband med dräneringsreparationer

Reparationen av ett dräneringsdike börjar med att man gräver till lämpligt djup. Dräneringsdiket ska vara placerat minst 400 mm djupare än golvplattans undersida, men i regel placeras dräneringsdiket nedanför sockelbjälken eller bottenbjälklaget. Under dräneringsröret placeras en filterduk samt minst 100 mm dräneringsgrus eller makadam.

I synnerhet då det är fråga om källarlösningar ska man överväga att vattenisolera grundmuren från utsidan. Beroende på situationen väljs till exempel en grundmursskiva, bitumenstrykning eller bitumenmembran. Bredvid grundmuren anläggs ett lodrätt dräneringsdike genom att fylla diket med dräneringsgrus eller makadam till en bredd av minst 200 mm.

Beakta vattenisoleringen

Om utsidan har behandlats så att den är vattentät och det inomhus finns till exempel ett tvättrum, ska särskild vikt fästas vid valet av vattenisolering i tvättrummet. Värmeisoleringen på utsidan höjer konstruktionens temperatur och torkar således konstruktionen.

Sockeln rengörs från flagande färg på betongytan och eventuella sprickor i betongen lappas genom spackling. Omsorgsfull rostskyddsbehandling av armeringsjärn är viktigt för att säkerställa reparationens hållbarhet. Sockeln behandlas med en ytbeläggning som släpper igenom fukt, till exempel grovputs.

Publicerad 16-11-2016 kl. 15.55, uppdaterad 16-11-2016 kl. 15.56