Huvudplanerare – ansvarig arbetsledare – övervakare

Ett reparationsprojekt som genomförs av ett bostadsaktiebolag har flera parter beroende på reparationsprojektets storlek. Förutom invånarna, aktieägarna bostadsaktiebolagets styrelse och disponenten är centrala personer huvudplaneraren, projektledaren, den ansvariga arbetsledaren och övervakaren. Vem ansvarar för vad?

Beskåda teknisk ritning
 

Projektledaren leder, planeraren planerar

Projektledaren ansvarar för helheten. Projektledaren fungerar som bostadsaktiebolagets byggherrekonsult och ansvarar för samordningen av hela reparationsprojektet.

I egenskap av proffs på byggherreverksamhet hjälper projektledaren bostadsaktiebolaget med bl.a. anskaffning av källdata, definiering av reparationsarbetets innehåll, omfattning och kvalitetsnivå, val av planerare och entreprenörer samt fastställande av entreprenadform. Projektledaren ansvarar för att leda planeringen samt ordna tillräcklig och sakkunnig kommunikation. Projektledaren kan på ett naturligt sätt även fungera som säkerhetskoordinator i enlighet med det som förutsätts i författningarna.

Huvudplanerarens uppgifter och ansvar definieras i myndighetsanvisningarna. Huvudplaneraren är obligatorisk i alla byggprojekt som förutsätter bygglov. Huvudplaneraren samordnar planeringsarbetet och ser till att planerna anpassas till varandra. Dessutom ansvarar planeraren för de konsekvenser ändringar som genomförs under reparationsarbetets gång har på planerna. T.ex. vid fasadreparationer och ändringar i centrala inomhuslokaler är huvudplaneraren i regel en arkitekt.

Arbetsledaren ansvarar för arbetsplatsen

Arbetsledaren är huvudentreprenörens representant och ansvarar för att reparationsarbetet utförs i enlighet med avtalshandlingarna samt för att gällande bestämmelser om byggande och säkerhet följs på arbetsplatsen. Den ansvariga arbetsledaren ska, liksom huvudplaneraren, godkännas av byggnadstillsynsmyndigheten i samband med tillståndspliktiga reparationsprojekt.

Den ansvariga arbetsledarens uppgifter är bl.a. handledning och samordning av arbetet för de underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen samt övervakning av arbetets kvalitet.
Arbetsledarens uppgifter definieras i myndighetsanvisningarna.

Övervakaren är opartisk

Övervakaren övervakar reparationsarbetet för beställarens del. Övervakaren har till uppgift att se till att reparationsarbetet genomförs i enlighet med avtalshandlingarna och föreskrifterna. Övervakaren deltar tillsammans med entreprenören, och vid behov tillsammans med planerarna och beställaren, i utredningen av eventuella oklarheter och problem som uppstår.

Övervakarens arbete består av besök och möten på arbetsplatsen. Övervakaren är ingen polis, som håller ett öga på allt som händer på arbetsplatsen, och övervakningen på uppdrag av beställaren minskar inte heller entreprenörens ansvar. Tvärt emot den allmänna uppfattningen är övervakarens uppgift inte enbart att bevaka beställarens intressen. Övervakaren ombesörjer opartiskt och i samarbete med andra parter att reparationsarbetet utförs på vederbörligt sätt.

Publicerad 16-11-2016 kl. 14.52, uppdaterad 16-11-2016 kl. 14.51