PCB och bly i byggnader

PCB-föreningar användes i elastiska fog- och tätningsmassor under det effektiva elementbyggandets era, i synnerhet i slutet av 1960-talet i industrifastigheter, offentliga byggnader och elementhöghus.

PCB-föreningarna hade flera användningsändamål:

  • Elastiska fog- och tätningsmassor, tätningsmassor i värmeglas
  • Klor- och cyklokautschukfärg (hållbarhet för krävande golv)
  • Oljor i kondensatorer och transformatorer
  • Oljebrännare, strömfördelare
  • Lysrörsutrustning
    Halkskyddade golv med sträv yta i industrilokaler (t.ex. Acrydur®)

Bly har använts allmänt i härdmedel för fogmassor. Användningen minskade efter 1970-talets mitt i och med införandet av manganbaserade härdmedel, men föreningar har också hittats i byggnader färdigställda på 1980-talet. Bly har också använts som korrosionsskyddsmedel och färgämne i målarfärg.

Klarinettvägen
© Pentti Hokkanen

Kartläggning av PCB- och blyföreningar

I en laboratorieanalys kan man fastställa förekomsten av PCB- eller blyföreningar i en byggnad. Det är dock inte nödvändigt att genomföra sådana undersökningar enbart för att utreda förekomsten av PCB-föreningar eller bly.

Om det är sannolikt att PCB- eller blyföreningar förekommer, lönar det sig att utföra arbetet som ett PCB-arbete, eftersom analyskostnaderna kan vara en betydande utgiftspost i synnerhet i samband med småskaligt reparationsbyggande.

Miljöministeriet har sammanställt åtgärdsrekommendationer för avlägsnande av PCB- och blyföreningar som ska beaktas i samband med reparationsbyggande.

PCB-föreningar på fastighetens område

Om PCB-föreningar har hittats i en fastighet, kan också gården vara förorenad. Man vet att PCB-halterna i gårdens jordgrund är högst intill väggarna. Halterna sjunker under det lägsta gränsvärdet som fastställts för PCB på cirka tre meters avstånd från byggnaden. Halterna är högre på byggnadens södra sida. Marksubstansen som grävs upp nära väggarna får inte hanteras eller placeras på samma sätt som ren marksubstans.

Under normala förhållanden behöver inga åtgärder vidtas för att minska hälsorisken.

Rekommendationer när markarbeten utförs:

  • I samband med grundläggande saneringsarbeten och markarbeten på gården ska man beakta att det kan finnas PCB i jordgrunden.
  • Marksubstans som grävs upp nära väggarna (södra väggen 0-3 m, övriga väggar 0-2 m) får inte hanteras eller placeras på samma sätt som ren marksubstans.
  • I regel är halterna också alldeles intill husets väggar under gränsvärdet för farligt avfall.

Skadeverkningar av PCB- och blyföreningar

PCB-föreningar har klassificerats som sannolikt cancerframkallande för människor. Med tanke på varaktigheten och ansamlingen tillhör föreningarna de värsta miljögifterna.

En person exponeras för PCB- och blyföreningar när ämnena hamnar i matsmältningssystemet. Exponering är också möjlig via huden eller andningsvägarna. Man kan undvika skadeverkningar genom att följa de anvisningar och rekommendationer som har utfärdats för reparationsbyggande.

Mer information finns bl.a. i Rakennustieto Oy:s RATU-kortregister och miljöministeriets PCB-broschyrer.

Publicerad 17-11-2016 kl. 17.16, uppdaterad 18-11-2016 kl. 7.48
Ämne: