Rivning av konstruktioner som innehåller asbest

Material som innehåller asbest förorsakar ingen fara vid normal användning av fastigheten. Asbest blir ett problem först när materialet tas ur användning eller konstruktioner som innehåller asbest blir i dåligt skick. Alla typer av asbest som har tagits ur användning klassificeras som farligt avfall.

Asbest användes i många olika byggnadsmaterial.
Dessa är:

  • sprutade isoleringar: tak, ventilationskanaler
  • värmeisoleringsmassa: rör, pannor, beredare
  • asbestcementprodukter: vägg- och takskivor, vatten- och avloppsrör, ventilationskanaler
  • golvmaterial: vinylasbestplattor, flexibla vinylmattor, magnesiamassagolv
  • bitumenprodukter: lim, filttak, vattenisoleringsämnen, bitumenfärg
  • spackel, fasadfärg, fästbruk för kakel och asbestpapp

Asbestkartläggningen ska utföras av en sakkunnig

Med undantag av sprutad isoleringsmassa är det svårt att identifiera asbest med blotta ögat. En materialanalys som görs i ett laboratorium ger vid behov visshet om asbesthalterna.

Om asbest hittas, men inte omedelbart avlägsnas, ska de platser där det finns asbest registreras på vederbörligt sätt. Informationen om dessa platser är viktig när framtida underhålls- och reparationsarbeten planeras.

Byggherrens och fastighetsägarens ansvar

Om en byggnad har färdigställts före år 1994 och rivnings- eller reparationsarbeten planeras i konstruktionerna, ska fastighetsägaren eller den som inleder byggprojektet se till att en asbestkartläggning har genomförts i byggnaden. Rivnings- och reparationsarbeten i byggnadsdelar som innehåller asbest är tillståndspliktiga och får endast utföras av auktoriserade företag.

Asbestens skadeverkningar

Arbetstagare som genomför asbestrivningsarbeten ska i sitt yrke anmälas till registret över personer som utsätts för cancerframkallande ämnen, dvs. ASA-registret.

När asbestmaterial hanteras sprids fint damm och tunna asbestfibrer i luften, som kommer in i lungorna via andningen och ansamlas där. Långvarig och omfattande exponering kan förorsaka lungcancer, cancer i lungsäcken eller bukhinnan, asbestos och sjukdomar i lungsäcken.

De skadligaste materialen med tanke på exponeringen är sprut- och isoleringsmassor. När dessa massor blir i sämre skick, frigörs asbestfibrer i luften. Man kan undvika dammexponering och allvarliga skador genom att följa givna anvisningar för asbestarbeten både vid reparationsbyggande och underhållsarbeten i fastigheten.

Mer information om utförandet av asbestarbeten och avfallshanteringen hittas bl.a. i Rakennustieto Oy:s RATU- och RT-kortregister.

Publicerad 17-11-2016 kl. 17.14, uppdaterad 12-01-2017 kl. 17.22