Faktorer med anknytning till fastighetens värde och bevarandet av dessa faktorer

Fastighetens läge har varit det mest centrala värdet för en finländsk bostadsfastighet. Lägets fördelaktighet påverkas bl.a. av områdets avstånd till centrum, närheten till havet och trafikförbindelserna. Även byggnadens arkitektoniska kvalitet har betydelse. Arkitekturen har gett bostadsområdena sina särdrag. Detaljerna i byggnadsplaneringen och byggnadens utrustningsnivå skapar en bild av områdenas attraktivitet.

Betydelsen av fastighetens ekonomi och underhåll

I och med den nya lagen om bostadsaktiebolag kommer planmässigt underhåll, reparation och grundlig förbättring av fastigheten att betonas som delfaktorer i fråga om fastighetens värde och dessa faktorer kommer även att synas i bostadspriserna. Det är också sannolikt att andra centrala kvalitetsfaktorer för en fastighet, t.ex. energieffektivitet och tillgänglighet, i högre grad börjar påverka bostadspriserna.

En bostadsfastighet är en kommersiell enhet, som köper nödvändiga disponent-, underhålls-, städnings- och andra specialtjänster enligt definierade servicekriterier. Med hjälp av köptjänsterna skapas en synlig bild av fastigheten för dem som vistas i fastigheten.

Fastighetstjänsternas innehåll och kvalitet har dock tillsvidare en ganska liten direkt inverkan på fastighetens värde. Även detta kommer att förändras. Unika och annorlunda fastigheter blir mer populära. Detta förutsätter för sin del att styrelsen och disponenten genomför en strategisk granskning av fastighetens underhåll.

Framsida och solnedgång

Lokal reparationsverksamhet är en resurs

Ett lokalt, heltäckande reparationsprojekt och kompletteringsbyggande i samband med projektet är en bra möjlighet att öka fastighetens och områdets värde. Om de lokala bostadsaktiebolagen är samstämmiga kan betydande mervärde uppnås för alla parter. Detta förutsätter kompromisser samt att individer eller enskilda bolag avstår från sina egna intressen.

En värdediskussion om tillbyggnadens och kompletteringsbyggandets ändamålsenlighet samt nivån på områdenas faktiska värdeökning ska föras lokalt. Boendetrivseln och områdets sociala hållbarhet är viktiga värden när samhällsproblemen ökar. Ur kommunens synvinkel ska tillbyggnad och kompletteringsbyggande stödas i situationer där den befintliga kommunala infrastrukturen (samhällstekniken) kan användas effektivare som alternativ till byggande av nya gator samt vatten-, avlopps- och energisystem.

Långsiktig skötsel av egendom är ännu i startgroparna

Endast en bråkdel av bostadsaktiebolagsbeståndet i Finland sköts planmässigt. Det är få av bolagens styrelser som förstår fastighetsstrategins betydelse som en princip som styr verksamheten.

Eftersom mål sällan har uppställts, indelas fastighetsbeståndet i en mycket välskött fjärdedel, en hälft som har skötts nöjaktigt och en fjärdedel som sköts från dag till dag. Ägarna av finländska bostadsaktiebolag är mycket olika och individernas värdegrund, hushållens begränsade inkomster och invånarnas olika livsskeden gör fastigheterna ännu mer uppdelade.

Det är viktigt att bostadsaktiebolaget bestämmer hur fastigheten ska underhållas, repareras och utvecklas på lång sikt. Om fastigheten har en "fastighetsstrategi", en långsiktig verksamhetsplan, är alla aktieägare och invånare, även de nya, medvetna om bolagets situation och på samma våglängd vad gäller beslutsfattandet. Det börjar också finnas användarcentrerade hjälpmedel för upprättande av en fastighetsstrategi.

Publicerad 16-11-2016 kl. 10.57, uppdaterad 21-11-2016 kl. 9.25
Ämne: