Ventilation och energieffektivitet

Syftet med ventilationen i ett bostadshöghus är att avlägsna fukt och orenheter från inomhusluften så att inandningsluften inomhus är ren och hälsosam. Enligt byggbestämmelserna ska luften i en bostad bytas ut minst en gång på två timmar.

Största delen av bostadshöghusen byggda på 1960-talet och därefter har maskinell frånluftsventilation, där frånluften sugs ut via frånluftsventiler i bostaden och i regel leds upp till en toppfläkt på taket. Den friska luften kommer in via friskluftsventiler och läckagepunkter i byggnadens klimatskärm.

Denna lösning är dålig med tanke på energihushållningen; den maskinella frånluftsventilationen är den största värmeförbrukaren i ett bostadshöghus. Cirka en tredjedel av all uppvärmningsenergi i ett bostadshöghus går åt till att värma tilluften.

Tillgången på tilluft ska säkerställas

Energiförbrukningen med anknytning till uppvärmning av tilluft påverkas inte bara av utomhusluftens temperatur, utan även av inomhusluftens temperatur, mängden tilluft och ventilationsmaskinens drifttid.

Tilluftsmängden är lika stor som frånluftsmängden. Det finns skäl att kontrollera tillgången på tilluft och tilluftkanalernas placering, eftersom tilluftsventilerna ofta har täckts över till exempel i samband med en köksrenovering.

Observera inomhusluftens kvalitet

Ventilationsmaskinens drift ska säkerställas så att luften alltid byts ut i bostaden. Om maskinen har två hastigheter, kan den lägre hastigheten enligt övervägande användas vardagar klockan 9-15. Drifttiderna ska dock alltid övervägas från fall till fall enligt byggnadens användningsrytm och användarnas behov.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid tilluften i ett system med självdragsventilation. Gamla reptätningar har ursprungligen fungerat som filter och släppt in tilluft. När tätningarna har bytts ut till plast- eller gummitätningar, har man ofta glömt att ordna en ny rutt för tilluften. Energieffektiviteten har förbättrats, men boendehälsan har äventyrats.

Ventilationens funktion ska säkerställas när byggnaden isoleras och tätas. Detta ska också göras i samband med justeringar av värmenätet. I praktiken ska kanalerna balanseras med hjälp av frånluftsventiler och eventuella justeringsplåtar. Dessutom ska man säkerställa att fläkten i den maskinella ventilationen förmår avlägsna en tillräcklig mängd luft ur byggnaden.

Värmeåtervinning

Att ta till vara värmen i ett maskinellt frånluftsventilationssystem i ett bostadshöghus är en utmaning. Det kan visserligen vara möjligt att ta till vara värmen, men den låga temperaturnivån, de långa överföringssträckorna från vinden till värmedistributionsrummet samt värmelagringsbehovet försämrar värmeåtervinningens användbarhet och lönsamhet.

Publicerad 17-11-2016 kl. 15.58, uppdaterad 17-11-2016 kl. 15.58