Energieffektivitet i byggnader från olika tidsperioder

En byggnads energieffektivitet uttrycks i energicertifikatet som energieffektivitetstal och -klass. Energieffektivitetstalet anger byggnadens energiförbrukning i förhållande till den uppvärmda arealen. Enheten är således kWh/m2. För energiförbrukningen används även enheten kWh/m3, där förbrukningen jämförs med byggnadens volym.

Med hjälp av det specifika förbrukningstalet kan en byggnads förbrukning jämföras med andra byggnaders förbrukning. När värmeförbrukningen har justerats enligt väderförhållandena med hjälp av ett uppvärmningsbehovstal, kan också byggnader på olika platser i landet jämföras med varandra.

Värmeisoleringen har småningom förbättrats

De första normerna gällande byggnadernas värmeisolering trädde i kraft år 1962. Kraven i dessa normer var ganska anspråkslösa jämfört med dagens anvisningar och bestämmelser. Isoleringskravet för byggnadens klimatskärm har också förändrats under varje årtionde, med undantag av 1990-talet. Idag är kravet endast 30-40 procent bättre jämfört med de första bestämmelserna.

I fråga om förbrukningen av värmeenergi har höghus från 1960- och 1970-talen den högsta specifika förbrukningen. Äldre hus har en mer massiv stomme och i nya hus har värmeisoleringsförmågan förbättrats med hjälp av isolering. Dessutom är byggnader från 1960- och 1970-talet i regel belägna utanför centrumen och ytterväggarnas andel är proportionellt sett större än i hus som är anslutna till varandra.

När den specifika förbrukningen för den egna fastigheten jämförs med andra fastigheters förbrukning, finns det skäl att använda hus byggda under samma årtionde som jämförelseobjekt.

Elförbrukningen ökade ända fram till 1980-talet

Förbrukningen av fastighetsel ökade stadigt fram till början av 1980-talet i takt med att VVS-tekniken, utomhusbelysningen och förvärmningen av bilar blev vanligare. Hus byggda efter 1980-talets mitt kan jämföras sinsemellan, men för hus som är äldre än så lönar det sig att använda en byggnad från ungefär samma tidsperiod som jämförelseobjekt.

Efter en grundlig renovering närmar sig förbrukningen i hus byggda före 1980-talet förbrukningsnivån i nyare byggnader.

Vattenförbrukningen minskar vid grundliga renoveringar

Byggnadens ålder påverkar vattenförbrukningen endast genom vattenarmaturerna. Användarnas förbrukningsvanor har störst inverkan på vattenförbrukningen. Byte av vattenarmaturer, granskning av trycknivån och lägenhetsspecifik vattenmätning effektiverar vattenförbrukningen.

Publicerad 17-11-2016 kl. 15.47, uppdaterad 17-11-2016 kl. 15.47