Lönsamhetsberäkning för energibesparingsprojekt

I ett bostadsaktiebolag förutsätter investeringar alltid beslutsfattande. Drifttekniska åtgärder och små investeringar som görs inom ramarna för budgeten kan genomföras enligt styrelsens beslut. Större investeringar måste i regel godkännas av bolagsstämman.

Som stöd för beslutsfattandet behövs en motivering som visar att investeringen är lönsam. Lönsamheten för energieffektivitetsinvesteringar kan påvisas med en enkel beräkning av skillnaden mellan intäkter och utgifter eller med en metod som omfattar återbetalningstiden. Intäkterna är i detta fall kostnadsbesparingar. Utgifterna är alla kostnader som förorsakas av reparationen.

Kom ihåg att räkna alla kostnader

Investeringar som förbättrar energieffektiviteten riktas i regel mot byggnadens klimatskärm eller teknik. I synnerhet vid reparationer som omfattar teknik är det ur ett kostnadsperspektiv viktigt att identifiera alla arbeten och arbetsfaser som uppstår när tekniken repareras eller förnyas.

Typiska arbeten är rivnings- och byggarbeten, elarbeten, VVS-arbeten samt olika ytbeläggningsarbeten. Även planeringen och övervakningen av arbetena ger upphov till kostnader. I bedömningen av kostnaderna lönar det sig att anlita en sakkunnig som har erfarenhet av byggherre- eller övervakningsarbeten vid motsvarande objekt. Också i bedömningen av byggnadens skick eller energisynen uppskattas kostnaderna för olika reparationsprojekt.

Även intäkterna kan beräknas

Kostnadsbesparingarna för ett projekt kan beräknas med tillämpning av D5-beräkningsmetoden, känd från byggbestämmelserna, vars noggrannhet är tillräcklig för detta ändamål.

Beräkningen av besparingarna som omfattar värme och vattenförbrukning genomförs bäst av den VVS-planerare som deltar i projektet. Besparingarna inom elförbrukningen kan beräknas av elplaneraren. Om en energisyn har förrättats i byggnaden, har sparåtgärdernas lönsamhet presenterats i rapporten om synen.

Beräkningar med dagens priser

Beräkningarna görs i regel utifrån kostnadsnivån vid beräkningstidpunkten. Finansieringsräntan och ökningen av energipriset kan beaktas, men i synnerhet i en jämförelse av olika alternativa genomföranden är detta inte nödvändigt. Som beräkningsperiod väljs åtminstone investeringens giltighetstid, men det är också möjligt att använda en längre tidsperiod.

Även andra fördelar och nackdelar ska bedömas

När effekterna av en energieffektivitetsinvestering bedöms ska granskningen också inkludera åtgärdernas inverkan på byggnadens övriga egenskaper. Faktorer som då ska bedömas är bl.a. inomhusluftens kvalitet, trivseln (värmeförhållandena) samt faktorer förknippade med estetiska, arkitektoniska och byggnadshistoriska värden. Effekterna kan vara antingen positiva eller negativa.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.17, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.17