Energisynen ger noggrann information om energibesparingen

En energisyn inkluderar grundläggande och tekniska uppgifter om byggnaden samt en analys av byggnadens energiförbrukning och förslag till energieffektivitetsförbättringar inklusive lönsamhetsberäkningar.

Energisynen är ett vedertaget tillvägagångssätt vid effektivering av industri- och servicebyggnaders energianvändning. Synen är också ett kostnadseffektivt sätt att hitta sparobjekt i ett bostadshöghus. Understöd för genomförande av en energisyn kan beviljas från de anslag som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) förfogar över. I samband med energisynen kan också ett energicertifikat upprättas för byggnaden.

Utred utgångsläget

Utgångsläget för energisynen är byggnadens nuvarande energiförbrukning, som med hjälp av mätningar och beräkningar riktas till olika förbrukningsobjekt i byggnaden. Genomförandet av energisynen underlättas av all information om byggnadens fysiska egenskaper, teknik och energiförsörjning. Informationen hittas i konstruktionsritningar och tekniska ritningar samt övriga planeringsdokument, ofta också i tidigare undersökningar och utredningar som genomförts i byggnaden. Uppgifter med anknytning till energi- och vattenförsörjningen finns på respektive fakturor.

Fältarbetet börjar

En energisyn kan inte genomföras enbart vid ett skrivbord. Fältarbetet är en väsentlig del av energisynen. I fältarbetet ingår det att den som förrättar synen tillbringar tid i bostadshöghuset, från några timmar till några dagar beroende på bolagets storlek och den teknik som används i byggnaden.

Under fältarbetet utreds med hjälp av iakttagelser och mätningar noggranna uppgifter om de viktigaste förbrukningsobjekten, till exempel drifttiderna för ventilationen och belysningen, funktionen hos värmenätets automatik, bruksvattennätets trycknivå samt det varma bruksvattnets temperatur.

Åtgärdernas lönsamhet

Med hjälp av bakgrundsuppgifter från ritningar, andra dokument och mätningar specificerar den som förrättar synen sin bedömning av hur byggnadens energi- och vattenförbrukning fördelas. Som hjälp används beräkningsprogram och färdiga tabeller, med hjälp av vilka informationen görs lättläst och begriplig.

Sparåtgärderna beskrivs i text, åtgärdernas sparpotential beräknas och investeringskostnaden och återbetalningstiden uppskattas.

Användning av den färdiga rapporten

Den färdiga rapporten om energisynen fungerar som bakgrundsinformation för energieffektivitetsåtgärder. Rapporten är ett ypperligt verktyg som komplettering till bedömningen av byggnadens skick när bostadsaktiebolaget fattar beslut om till exempel reparationsprogrammet. Enkla drifttekniska åtgärder kan ofta vidtas också med snabb tidtabell. Åtgärder som kräver investeringar förutsätter mer planering, och genomförandet av sådana åtgärder måste i regel projekteras separat.

Publicerad 17.11.2016 kl. 16.16, uppdaterad 17.11.2016 kl. 16.16