Minneslista för underhåll som sparar energi

Värmesystem och ventilation

1. Fastighetsskötaren har tillgång till bruksanvisningarna för olik VVSE-apparater och man har avtalat om utförandet av uppgifter med anknytning till apparaternas användning, till exempel

 • justering av regleringskurvan och användning av systemen enligt väderförhållandena
 • periodisk uppvärmning
 • etc.

2. Fönster- och dörrtätningarna har inspekterats och är i gott skick så att tilluften kommer in via rätt rutter.
3. Rumstemperaturerna i fastigheten har kontrollerats och motsvarar varandra med tillräcklig exakthet i alla lägenheter. Rumstemperaturerna är på önskad nivå. Uppföljningen av rumstemperaturerna har ordnats.
4. De grundläggande justeringarna av elementnätet har gjorts.
5. Möjligheten att använda elementnätet för gruppering av fasaden har utretts.
6. Behovet att förnya och uppdatera justeringsanordningarna har utretts

 • klockbrytare
 • kompensatorer (sol etc.).

7. Rumstemperaturerna sänks till natten.
8. Storleken på det beställda vattenflödet för fjärrvärmen har granskats och konstaterats motsvara fastighetens behov.
9. Ventilationen har justerats och användningstiden med maximal effekt har minimerats.

 • Ventilationen har balanserats så att luftströmmarna i olika utrymmen motsvarar kraven för utrymmenas användning. En alltför effektiv ventilation slösar energi, men ventilationen ska vara tillräcklig för att säkerställa en bra inomhusluft.

10. Ventilationsmaskinernas filter har bytts ut med jämna mellanrum.
11. Det inställda värdet för friskluftstermostaten, som begränsar full effekt, har granskats och ställts in på så hög temperatur som möjligt.

Vattensystem

1. Det varma bruksvattnets temperatur är så låg som möjligt.
2. Det varma bruksvattnets temperatur sänks till natten.
3. Det varma bruksvattennätets cirkulation har balanserats och cirkulationshastigheten är så låg som möjligt.
4. En vattenmätare för varmt bruksvatten har installerats och följs regelbundet i samband med den normala uppföljningen av förbrukningen.
5. Duschen i husets bastu har förnyats till en s.k. tidsstyrd dusch.
6. Möjligheterna att minska toalettstolens vattenförbrukning har utretts.

Elsystem

1. Möjligheten att förnya belysningen till lysrör, urladdningslampor, LED-lampor och PL-lampor har utretts.
2. Rengöring av belysning och lampbyte i tillräckligt god tid har ordnats.
3. De ändamålsenliga användningstiderna för belysningen har utretts

 • skymningsreläer
 • trappljusautomatik
 • klockor.

4. Bastuturerna har ordnats på rätt sätt med tanke på energihushållningen.
5. Uppvärmningen vid bilplatserna begränsas med klockbrytare.

Granskning av att fastighetens apparater och system sköts på ett målinriktat sätt

1. Mål för fastigheten har ställts upp i fråga om

 • skötselorganisationen
 • förbrukningsnivån
 • lokalerna (temperatur, fukt, buller etc.)
 • apparater och system.

2. Uppföljningen av genomförandet av målen och uppställandet av preciserade mål utifrån feedback har organiserats på alla nivåer av fastighetsskötseln (även vid bolagsstämmorna).
3. I fastigheten har de uppgifter som ska utföras för att målen ska uppnås organiserats och definierats.
4. Informationen till styrelsen har organiserats

 • disponentens rapporter om fastighetens användning och underhåll samt investeringsverksamheten
 • behandling av arbetsledningens rapporter
 • behandling av fastighetsskötarens förbättringsförslag
 • behandling av invånarnas klagomål och förbättringsförslag.

5. I fastigheten har följande uppgifter ordnats och deras funktion säkerställts

 • värmeobservation
 • förbrukningsuppföljning
 • användnings- och underhållsgranskning
 • användningsdagbok
 • introduktionsutbildning för nya arbetstagare.

6. Personalens kompetens och utbildningssituation har kontrollerats.
7. En utbildningsplan har upprättats och genomförandet säkerställts.
8. I fastigheten finns dokument som tjänar användningen, underhållet och investeringsverksamheten och dokumenten är tillgängliga för alla berörda parter.
9. Fastigheten har ett energibesparingsprogram och en energibesparingsmapp.
10. Informationen har ordnats.

Källa: KH 11-20010, planeringsanvisning november 1988, Rakennustieto Oy

Publicerad 17.11.2016 kl. 16.24, uppdaterad 17.11.2016 kl. 16.23
Ämne: