Gå till innehållet

Nytt understöd för äldreanpassning av ARA-bostäder – ett utkast till förordning sänds på remiss

Pressmeddelande 6.11.2019 kl. 11.24

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en förordning som innehåller bestämmelser om understöd för reparation av statligt stödda ARA-bostäder så att bostäderna anpassas för äldre. Understödet gäller bostäder i områden där befolkningen minskar. Åren 2020–2022 kan understöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 25 miljoner euro, varav 5 miljoner euro kan beviljas år 2020.

”I många regioner är en åldrande befolkning och en minskande befolkning fenomen som går hand i hand, när den yngre befolkningen lockas till tillväxtcentrumen. Med det nya understödet vill vi stödja kommuner och hyreshussamfund som tampas med den utmanande befolkningsutvecklingen och den svåra situationen på bostadsmarknaden. När ARA-bostäder renoveras i tillgänglighetssyfte blir de mer lämpade för äldre personer och svarar bättre mot behoven, både i dag och i framtiden”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Understöd kan beviljas för reparationer i bostäder samt i de gemensamma utrymmena i hyreshus och på gårdsplanen till husen. Reparationer som omfattas av understödet är till exempel installation av olika slags utrustning, såsom stödräcken, samt breddning av dörröppningar och tillgänglighetsanpassning av toalett- och tvättrum.

Understödets maximibelopp är 50 procent av de faktiska kostnaderna, dock högst 10 000 euro per bostad. Understöd kan beviljas för objekt som bedöms vara i användning i ett längre tidsperspektiv.

Understöd kan sökas av kommunalt ägda hyreshussamfund och de allmännyttiga samfund som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har utsett. Understöden beviljas av ARA. Förordningen avses träda i kraft vid ingången av 2020.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 2 december 2019.

Mer information:

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, liisa.meritähti@ym.fi


Utgivare: