Gå till innehållet

Kraven på ljudisolering på bullerområden preciseras genom en förordningsändring

Pressmeddelande 22.3.2019 kl. 12.59

Miljöministeriet har i dag utfärdat en ändring av en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Ändringen av förordningen om ljudmiljöer preciserar ljudisoleringskravet för byggnadens klimatskal på bullerområden. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.

Genom den nu utfärdade  ändringen av förordningen preciseras den gällande förordningens framställningsform för ljudisoleringskravet för byggnadens klimatskal på bullerområden och ljudnivåkravet för balkonger mildras. Förordningen ska i första hand tillämpas på nya byggnader. Vid ombyggnad och vid ändring av byggnaders användningsändamål bestäms kraven på byggnadens ljudmiljö i regel alltid enligt de författningar som gällde när byggnaden uppfördes.

Förordningen träder i kraft den 1 april 2019 och ersätter när det gäller 5 § 1 och 3 mom. och 6 § 2 mom. miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader (796/2017).

Ytterligare information

Ari Saarinen, miljöråd, tfn 050 413 7664, fornamn.efternamn@ym.fi
 


Utgivare: