Gör upp en avloppsvattenplan och ansök om tillstånden

Innan avloppssystemet effektiveras eller det byggs ett nytt system måste man göra upp en avloppsvattenplan. Planen bör innefattar bl.a. följande:

 • uppgifter om området och fastigheten samt bestämmelserna om avloppsvattenbehandlingen
 • utredning om avloppsvattnet som uppstår i fastigheten, information om tomten och de nuvarande avloppsvattenanordningarna och –konstruktionerna
 • jämförelse av olika avloppsmetoder och toalettalternativ
 • det framtida avloppssystemets funktionsprincip och motivering till varför man valt just den typen av reningsverk
 • uppskattning av huruvida belastningsminskningen är tillräcklig
 • planritning, nivåskiss, längd- och genomskärningsritningar samt nödvändiga detaljskisser
 • byggnads-, maskin- och elarbetsbeskrivningar samt materialförteckning
 • karta, av vilken framgår utloppsplatsen för avloppsvattnet
 • bruks- och underhållsanvisningar för avloppssystemet

Information om planerare

Planer för avloppssystem görs upp av planerare inom byggnads-, VVS- och miljösektorn, vilka är förtrogna med vattentjänster i glesbebyggelsen. Information om kompetenta planerare (s.k. FISE-kompetens) finns på webblats av FISE Oy och Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland.

 • FISE Oy (Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser, endast på finska och engelska)
 • Företagare (Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland)

Ansök om tillstånden

Tillstånd för att effektivera avloppssystemet eller bygga ett nytt system ansöks av kommunens byggnadstillsyn tidigt.

Publicerad 07-01-2014 kl. 17.28, uppdaterad 20-02-2019 kl. 14.22