Installationstekniska system (VVS)

Med installationstekniska system avses den helhet av tekniska system och anordningar som installerats i en fastighet och anslutande utrymmen.

Största delen av de installationstekniska systemen består av VVS-teknik med vilken man kontrollerar uppvärmning, avkylning och ventilation samt vatten- och avloppssystemet. Målet är att på installationsteknisk väg åstadkomma ett kontrollerat och hälsosamt inomhusklimat i byggnaderna, att förse användarna med rent vatten och att se till att avloppsvattnet leds bort på ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att systemen är energieffektiva och miljövänliga.

Ventilationen har stor betydelse för ett gott inomhusklimat. Det är viktigt att vatteninstallationerna är driftssäkra för att man ska kunna säkerställa att det vatten som tas in via vattenanordningarna inte orsakar fara eller olägenheter för t.ex. hälsan. Avloppsinstallationerna i en fastighet omfattar utöver ledningssystem för avloppsvatten också system för bortledning av regnvatten och dräneringsvatten.

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.05, uppdaterad 17-09-2013 kl. 11.04
Utgivare: