Byggnadens energi- och ekoeffektivitet

En ekoeffektiv byggnad medför så mycket nytta som möjligt för sin ägare, men orsakar förhållandevis liten belastning på miljön. En energieffektiv byggnad medför fördelar i form av bland annat byggnadens funktionalitet och trivsamhet, förmånliga underhålls- och servicekostnader, lång livslängd och högt återförsäljningsvärde.

Rakennuksen_energiatehokkuus_YHAKuvapankki.jpg
Bild: Miljöförvaltningens bildbank

Vid byggande använder man avsevärda mängder naturresurser på kort tid. Samtidigt sträcker sig miljökonsekvenserna av byggverksamheten långt in i framtiden, särskilt genom miljöbelastningen under den tid byggnaden används, till exempel i form av energi- och vattenförbrukning samt koldioxidutsläpp. Med hjälp av lösningar i planerings- och byggnadsskedet kan man märkbart påverka miljöpåverkan och kostnaderna under byggnadens livstid.

Energieffektiva byggnader dämpar klimatförändringen

Energiförbrukningen och de växthusgasutsläpp som den medför hör till de största miljökonsekvenserna av en byggnad. Den energiförbrukning som byggnader och byggande medför utgör mer än en tredjedel av växthusgasutsläppen i Finland. Med hjälp av energieffektiva lösningar kan utsläppsmängderna minskas väsentligt, så byggnaderna har betydelse.

Man försöker säkerställa att en byggnad är energieffektiv både genom energiform och material. En del av det energieffektiva byggandet är att göra det möjligt att minska energiförbrukningen under brukstiden, men ansvaret för det faller på användaren. Med hjälp av modern teknik kan man bygga nya eller reparera låg-, passiv-, nollenergi-, plusenergihus och energineutrala hus.

Man har strävat efter att öka energieffektiviteten i byggandet bland annat genom energicertifikat, miljötillstånd och frivilliga avtal om energisparande. Bestämmelserna om energieffektivitet finns i Finlands byggbestämmelsesamling.

Hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) eller kommunen kan man ansöka om energibidrag för att förbättra energiekonomin i en byggnad.

Resurseffektivitet förverkligas på olika sätt

Resurseffektivitet innebär att man minimerar användningen av naturresurser och återanvänder material. Det innebär också att man utnyttjar utrymmena effektivt så att energiförbrukningen och mängden utnyttjade naturresurser minskar.

Det är viktigt att byggnaden har variationsmöjligheter när dess användningsändamål ändras under dess livlängd. Genom att förebygga nyanvändning ökar man materialeffektiviteten när omfattningen av ändringsarbeten och risken för att byggnaden ska lämnas oanvänd minskar.

Publicerad 16-09-2013 kl. 17.23, uppdaterad 16-09-2013 kl. 17.24

Utgivare: