Information till kommunerna om stöd till boende

Information till kommunerna om stöd till boende

I form av brev till kommunerna publiceras dels avdelningen för den byggda miljöns bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, dels de statsrådsbeslut och förordningar om boende och byggande som inte publiceras i Finlands författningssamling.

Produktkorten, som utarbetas av avdelningen för den byggda miljön, innehåller detaljerad information om statens lånefinansiering för bostäder och de begräsningar som gäller för lånen.

Understöd för kommunalteknik

Staten främjar bostadsproduktionen i tillväxtcentra genom understöd som beviljas för byggande av kommunalteknik. Understöd kan beviljas kommunerna i huvudstadsregionen med närområden samt kommunerna kring Tammerfors, Åbo och  Uleåborg.  Understöd beviljas för byggande av gator och övriga trafikleder,parker samt åtgärder som kompletteringsbyggnande orsakar.

Understödet kan maximalt uppgå till 30 % av kostnaderna för ett projekt. Syftet med understödet är att sätta igång och påskynda byggandet av  bostadsområden samt kompletteringsbyggande. När understöd beviljas ger man förtur till projekt som påskyndar byggandet av nya bostadsområden och kompletteringsbyggande i regioner där bristen på tomter är som störst.

Understöden beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Publicerad 17-09-2013 kl. 10.09, uppdaterad 15-07-2019 kl. 11.08
Utgivare: