Gå till innehållet

Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder

Pressmeddelande 17.1.2019 kl. 13.24

Statsrådet har i dag, den 17 januari, fattat beslut om 2019 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till rimligt pris. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.

Tack vare räntestödsfullmakterna kan ca 8 000 nya bostäder byggas och ca 4 500 bostäder renoveras grundligt. Dessutom fördelas en fullmakt på 285 miljoner euro för borgenslån. Med den kan ca 2 000 nya hyresbostäder byggas.

Sammanlagt 72 procent av räntestödslånen är avsedda för produktion av hyresbostäder. Sammanlagt 515 miljoner euro, dvs. 37 procent av den fullmakt som fördelas, anvisas för s.k. normala hyresbostäder och 400 miljoner euro, dvs. 28 procent, anvisas för boende för grupper med särskilda behov.

För s.k. korta hyresbostadslån anvisas en andel på 7 procent av den totala fullmakten, dvs. 100 miljoner euro. Detta beräknas räcka till att bygga ca 630 hyresbostäder.

De lån som är avsedda för nyproduktion riktas till centrum med den snabbaste tillväxttakten, i synnerhet Helsingforsregionen. Vid räntestöds- och borgensbeslut prioriteras nyproduktion av förmånliga och energisnåla bostäder. Räntestöd anvisas för ombyggnad i områden där det bedöms att bostäderna kommer att vara i bruk en lång tid framöver ifall de renoveras.

Stöd också till områden utanför tillväxtcentrum

Räntestödslån kan också beviljas för byggande eller grundlig renovering av hyresbostäder utanför tillväxtcentrumen. Dessa områden kan beviljas stöd, om bostäder byggs för grupper med särskilda behov, om behovet av bostäder växer t.ex. på grund av en stor investering som skapar arbetsplatser eller om kommunen behöver stöd för att anpassa sitt bostadsbestånd.

I fråga om bostadsrättsbostäder uppgår fullmakten till 390 miljoner euro. Enligt uppskattning ska summan räcka till lån för byggande av ca 2 020 bostadsrättsbostäder och grundlig renovering av ca 730 bostäder.

Bostäder för grupper med särskilda behov subventioneras också med ett investeringsunderstöd i anslutning till räntestödslånet. Understödsfullmakten är på sammanlagt 110 miljoner euro. Stöd beviljas i första hand de grupper med särskilda behov som har den svåraste bostadssituationen, t.ex. långtidsbostadslösa, personer med utvecklingsstörning, klienter inom psykiatrisk rehabilitering samt äldre med minnesstörningar. Det är också viktigt att förebygga bostadslöshet och marginalisering bland unga.

För sådana lån som avses i lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag anvisas en borgensfullmakt på 100 miljoner euro.

Mer information:

Jorma Pietiläinen, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 228, fornamn.efternamn@ym.fi

Kimmo Huovinen, biträdande direktör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), tfn 0295 250 822, fornamn.efternamn@ara.fi


Utgivare: