Gå till innehållet

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

Pressmeddelande 13.6.2018 kl. 13.31

Statsrådet fattade i dag beslut om en ändring av en förordning som innebär en höjning av inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. I och med ändringen kan de äldre sökande och sökande med funktionsnedsättning som har små inkomster och som är i behov av understöd få statligt reparationsunderstöd. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.

I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Innan förordningen ändrades kunde understöd beviljas personer vars bruttoinkomst inte översteg 1 760 euro i månaden. Om det bor flera personer i hushållet, stiger inkomstgränserna i enlighet med antalet personer.

Reparationsunderstöden till nytta för de boende och samhället

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen är nöjd med beslutet: ”När en bostad repareras utifrån den boendes behov kan allt fler äldre och personer med funktionsnedsättning bo längre i sina egna hem. Ändringen är bra också med tanke på de offentliga finanserna, för kostnaderna för tillgänglighets- och reparationsarbeten är små jämfört med de kostnader som uppstår i samband med serviceboende och boende på institution.”

Höjningen av inkomstgränserna kommer att ha störst effekt i Nyland. De som bor där har större pensioner än i resten av landet, men också levnadskostnaderna är betydligt högre i Nyland än på övriga håll i landet. I dagens läge ansöker de som bor i huvudstadsregionen sällan om understöd.

De övriga villkoren för beviljande av stöd ändras inte. Understödet kan uppgå till högst 50 procent, och i vissa situationer högst 70 procent, av de planerade rimliga reparationskostnaderna. Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Ändringen gäller även stödansökningar som lämnats in

Den ändrade förordningen börjar gälla den 1 juli 2018. De nya högre inkomstgränserna tillämpas dock också i fråga om de stödansökningar som lämnats in till ARA redan före ingången av juli men som ARA inte ännu har fattat beslut om.

”Genom denna flexibilitet vill vi säkerställa att de som redan lämnat in en ansökan inte blir tvungna att lämna in en ny. ARA behöver inte heller fatta beslut om understöd enligt både nya och gamla inkomstgränser samtidigt”, konstaterar minister Tiilikainen.

Också hiss- och tillgänglighetsunderstöd kan sökas

För reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning kan det i år beviljas understöd för sammanlagt 8,5 miljoner euro. Utöver dessa reparationsunderstöd beviljas det också stöd för installation av hissar i befintliga byggnader och för undanröjande av hinder för tillgänglighet. För dessa understöd har det i år allt som allt reserverats sammanlagt 36,5 miljoner euro.

Mer information:

Tea Usvasuo, specialmedarbetare, tfn 046 922 8946, fornamn.efternamn@ym.fi

Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 132, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: