Gå till innehållet

Enkät: En femtedel av kommunerna i Finland planerar att bygga trähöghus 2020-2021

Pressmeddelande 5.5.2020 kl. 10.46

Cirka 18 procent av de servicebyggnader som byggs i de finländska kommunerna 2020–2021 kommer att ha trästomme. Detta framgår av en enkät som Rakennustutkimus RTS genomförde i slutet av 2019 och där man kartlade kommunernas syn på användningen av trä i byggandet.

Under de kommande åren kommer det att byggas allt fler höghus och servicebyggnader i trä. Åren 2018–2019 byggdes det trähöghus i 19 av Finlands kommuner. I år och nästa år väntas antalet öka, eftersom 54 av kommunerna bedömer att de kommer att bygga trähöghus. Sammanlagt 44 kommuner planerar att bygga servicebyggnader av trä 2020–2021.*

”Riktningen verkar vara den rätta, och det är positivt att allt fler kommuner vill främja träbyggande. Förhoppningsvis kommer också så många som möjligt av de planerade projekten att förverkligas, så att vi får fler höghus med trästomme i kommunerna”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Åren 2020–2021 planerar man att uppföra 55 servicebyggnader med trästomme

Enligt utredningen har kommunerna för avsikt att under 2020–2021 bygga totalt 302 servicebyggnader. Till dessa räknas bland annat daghem, skolor, äldreboenden, byggnader inom vårdbranschen och andra offentliga byggnader. Något under en femtedel av dessa, 55 byggnader, ska byggas av trä. Avsikten är att bygga till exempel 21 daghem och 25 skolor och undervisningsbyggnader i trä.

”Det kommer att byggas servicebyggnader med trästomme runt om i Finland. Att antalet ökar visar att kommunerna är beredda att fatta klimatvänliga beslut också när det gäller byggande. Samtidigt är säkra och sunda byggnader naturligtvis en topprioritet för kommunerna, och trä uppfyller också de kriterierna”, säger Petri Heino, programchef för miljöministeriets program för träbyggande.

Träbyggande väntas bli populärare i fråga om vård- och undervisningsbyggnader

Nästan hälften (49 procent) av de kommuner som besvarade enkäten berättade att de satt särskild fokus på att främja träbyggande. De vanligaste metoderna är bland annat att beakta träbyggande i planläggningen, att gynna träbyggande och att bygga servicebyggnader i trä. Totalt 40 procent av kommunerna uppgav att de också särskilt har beaktat byggande i timmer och massivt trä, till exempel genom att bygga sådana servicebyggnader.

Av de kommuner som besvarade enkäten uppgav ca 48 procent att de också fäster vikt vid byggandets klimatpåverkan, till exempel med hjälp av program som syftar till klimatneutralitet och genom att främja koldioxidsnåla energiformer och ökad energieffektivitet.

* I antalet trähöghus har man beaktat höghus med två eller flera våningar. En likadan enkät skickades till kommunerna 2018, och då studerades treårsperioden 2018–2020. I den enkäten uppgav 73 kommuner att de planerar att bygga trähöghus 2018–2020.

Bakgrund till undersökningen: Undersökningen baserar sig på telefonintervjuer som utfördes i november–december 2019 och där 288 kommuner på det finländska fastlandet intervjuades (det finns sammanlagt 295 kommuner på fastlandet). Undersökningen genomfördes av Rakennustutkimus RTS. Miljöministeriet är en av beställarna.

Mer information

Petri Heino
programchef
miljöministeriet
0295 250 203
petri.heino@ym.fi

Aarne Jussila
verkställande direktör
Rakennustutkimus RTS Oy
040 900 5601
aarne.jussila@rti.fi


Utgivare: