Gå till innehållet

Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning

Pressmeddelande 18.10.2018 kl. 13.49

Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag för att utveckla de ekonomiska stödåtgärderna för hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som äger ARA-bostäder som finansierats med statligt stöd. På många orter minskar efterfrågan på hyresbostäder och bostäder står tomma, när befolkningen och arbetstillfällena flyttar till tillväxtorterna. En stor del av de hyreshus som står delvis tomma har finansierats med aravalån som beviljats av staten.

”De föreslagna ändringarna i stödåtgärderna förbättrar möjligheterna för hyreshussamfund som äger ARA-bostäder att utveckla sitt fastighetsbestånd och fortsätta med sin verksamhet även i sådana områden där befolkningen minskar”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

För närvarande kan stödåtgärder beviljas först när samfundet har betydande ekonomiska svårigheter. I propositionen föreslås att lånevillkoren för aravalånen ska kunna ändras tidigare än för närvarande, om ändringen av lånevillkoren kan förebygga ekonomiska svårigheter i samfundet. Likaledes ska saneringsunderstöd och delvis eftergift av lånen vid rivning av hus (s.k. rivningsackord) vid behov kunna användas tidigare än för närvarande.

I propositionen föreslås dessutom att det maximala beloppet för ackorden ska höjas med tio procentenheter och att den minimiränta på två procent som gäller vid ändring av lånevillkor ska slopas. Ett syfte med propositionen är också att jämka räntorna på aravalån med hög ränta genom att fastställa en rörlig högsta ränta för dem. Dessutom ska bestämmelserna om rivningsbidrag förenklas.

En arbetsgrupp (den s.k. AAKE-arbetsgruppen) har utrett och föreslagit utvecklingsåtgärder för bostadsbeståndet och boendeförhållandena utanför tillväxtcentrumen, och genom propositionen genomförs de av arbetsgruppens förslag som kräver ändringar i lagar och förordningar. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information:

Tea Usvasuo, ministerns specialmedarbetare, tfn 046 922 8946, fornamn.efternamn@ym.fi

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: