Tillståndsrådgivningen för förnybar energi och kontaktpunktsmyndighet

Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) är en del av det nationella verkställandet av EU:s s.k. RED II-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Lagens syfte är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra tillgången till rådgivning i anslutning till förfarandena.

Enligt lagen bör rådgivning om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med förnybar energi erbjudas nationellt från en punkt. Den nationella tillståndsrådgivningen för förnybar energi betjänar från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Tillståndsrådgivningen betjänar fysiska personer, juridiska personer och andra som uträttar ärenden såsom konsulter. Rådgivning ges i frågor som gäller tillstånd för projekt i anslutning till framställning av förnybar energi.

I fråga om verksamheten vid produktionsanläggningar för förnybar energi omfattar lagens tillämpningsområde framställning av förnybar energi (elektricitet, värme, nedkylning, biogas, biobränsle eller biovätska) samt vid biogasproducerande anläggningar behandling och vidareförädling av rötat material.

Följande tillstånd och förfaranden hör till lagens tillämpningsområde

Handbok om förfaranden

Handboken omfattar anvisningar för alla projektutvecklare om tillståndsförfaranden och om andra administrativa förfaranden för produktionsanläggningar för förnybar energi. riktas till alla som utvecklar projekt för förnybar energi, allt från enskilda medborgare till stora industriaktörer. gör det möjligt att på egen hand göra sig förtrogen med tillstånd och anmälningar som behövs.

Handboken har utarbetats i samarbete med en omfattande myndighetssamarbetsgrupp, Kommunförbundet och kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energi. Handboken uppdateras allteftersom lagstiftningen eller anvisningarna ändras.

Elektronisk kontaktpunkt

Arbets- och näringsministeriets tjänst Tillstånd och tillsyn fungerar som elektronisk kontaktpunkt enligt lagen.

I tjänsten kan tillståndssökanden sköta tillståndsärende i anslutning till produktionsanläggningen för förnybar energi på ett och samma ställe. Via tjänsten kan tillståndssökanden ansöka om tillstånd och göra anmälningar som hör till flera olika behöriga myndigheters ansvar. I tjänsten är det möjligt att följa upp behandlingen av tillståndsärenden och kommunicera med myndigheterna behandlingen av tillståndsärendet.

Tillståndsrådgivningen för förnybar energi

Telefonnummer och andra kontaktuppgifter

E-postadress: tillstandsradgivning@ntm-centralen.fi

Telefonnummer: 0295 020 920

Vi svarar i telefon må-fre kl. 9-16, lna/mta. Obs! 30.6-13.8 må-fre kl. 9-15.

Publicerad 28-06-2021 kl. 9.41, uppdaterad 06-07-2021 kl. 14.00