Gå till innehållet

Tillstånd att transportera individer av fridlysta arter

Om man vill transportera individer av de arter, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV, eller i fågeldirektivets artikel 1 (alla fåglar som förekommer naturligt inom EU), behöver man ett skilt tillstånd till detta, även om man redan har ett tillstånd till innehav. Man kan anhålla om båda tillstånd samtidigt. Tillståndsplikten gäller både levande och döda individer. Tillståndet kan beviljas endast enligt de strikt definierade grunder som anges i artikel 16 (1) i habitatdirektivet och artikel 9 i fågeldirektivet.

Ansökan om undantag behandlas av NTM-centralen i egentliga Finland. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Man behöver tillstånd även till transport av levande individer av andra fridlysta arter än de ovannämnda. Sådana arter är de som nämns i naturvårdsförordningens bilagor 1 – 3c samt andra däggdjur än de, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV.

Ansökan om undantag behandlas den av den regionala ELY-centralen, inom vars verksamhetsområde transporten ske. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid den regionala ELY-centralen.

Undantaget vilt (villebråd) och icke-fridlysta djur som avses i 5 § i jaktlagen. Tillstånd för dessa arter beviljas av Finlands viltcentral.

Om det är fråga om import eller export, försäljning eller byteshandel o.s.v., behöver man erhålla ett skilt tillstånd för detta.

Till transport av levande individer av CITES-arter behövs vanligtvis ett tillstånd, även om transporten inte har ett kommersiellt syfte. Mera information om CITES-bestämmelserna:

Publicerad 27.3.2018 kl. 13.00, uppdaterad 23.3.2018 kl. 13.27
Utgivare: