Gå till innehållet

Tillstånd att ta hand om ett fridlyst djur som påträffas dött

Du får inte ta ett dött fridlyst djur i besittning (naturvårdslagen, 40 §). Du får dock ta hand om djuret och lämna över det till Naturhistoriska centralmuseet, till något annat naturvetenskapligt museum, till en institution eller till en högskola. Du kan också ge det till någon annan instans, men då måste du ha närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd till detta. I allmänhet överlämnas sådana djur till museer eller institutioner för forskningsändamål. Alla däggdjur och sådana arter, som nämns i naturvårdsförordningens bilagor 1 – 3c är fridlysta.

Tillstånd till innehav av de växt- och djurarter, som nämns i bilaga IV i habitatdirektivet och de vilt levande fågelarter som förekommer naturligt inom EU, kan beviljas endast enligt de strikt definierade grunder som anges i artikel 16 (1) i habitatdirektivet och artikel 9 i fågeldirektivet.

Behandlingen av undantagstillstånd till innehav av döda fridlysta djur och fåglar är centraliserad till NTM-centralen i egentliga Finland. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Om det är fråga om import eller export, försäljning eller byteshandel o.s.v., behöver man erhålla ett skilt tillstånd för detta.

Undantaget vilt (villebråd) och icke-fridlysta djur som avses i 5 § i jaktlagen. Tillstånd för dessa arter beviljas av Finlands viltcentral.

Publicerad 27.3.2018 kl. 11.10, uppdaterad 6.9.2019 kl. 13.08
Utgivare: