Tillstånd att avvika från förbudet att förändra en naturtyp

Det är förbjudet att förändra vissa områden på ett sätt som medför risk för att deras särprägel inte ska bevaras. Förbudet gäller dels områden i naturtillstånd som företräder någon av de naturtyper som räknas upp i naturvårdslagen (29 §), dels områden som är jämförbara med dem.

Förbudet gäller från det att NTM-centralen har fattat beslut om gränserna för den aktuella platsen samt informerat områdets ägare och innehavare om beslutet.

Om naturtypens särprägel inte äventyras, behöver du inget tillstånd. För åtgärder som äventyrar områdets särdrag krävs tillstånd av den NTM-centralen. Tillstånd kan med stöd av 31 § i naturvårdslagen beviljas under förutsättning att åtgärden inte äventyrar det ändamål som skyddet av naturtypen syftade till. Det är också möjligt att få tillstånd om skyddet av den aktuella naturtypen är till hinder för att ett projekt eller en plan av ytterst viktigt allmänt intresse ska kunna genomföras 

Om förbudet ger upphov till en betydande olägenhet för ägaren eller innehavaren av en särskild rättighet, har han rätt att av staten få full ersättning för detta. Först måste han i alla fall ansöka om tillstånd att avvika från förbudet (utom om det är självklart att det inte finns några förutsättningar för att tillståndet ska beviljas; i så fall krävs ingen ansökan). Om ansökan har avslagits, kan han med stöd av 53 § i naturvårdslagen ansöka om ersättning.

Publicerad 27-03-2018 kl. 10.37, uppdaterad 27-03-2018 kl. 10.37
Utgivare: