Tillstånd att avvika från fridlysningsbestämmelserna för naturskyddsområden

En förutsättning för att ett sådant tillstånd ska beviljas är att avvikelsen från förbudet inte äventyrar själva syftet med skyddsområdet. Många naturskyddsområden ingår samtidigt i Natura 2000. När du ansöker om tillstånd att avvika från bestämmelserna måste du därför vid behov också utreda vad den verksamhet du planerar kan ha för effekter på själva grundbetingelserna för Naturaskyddet.

Naturskyddsområdena i statens ägo är naturreservat, nationalparker eller andra naturskyddsområden som inrättats med stöd av en lag eller förordning. När du vill ansöka om tillstånd som gäller ett sådant område ska du i regel vända dig till den  förvaltande myndigheten Forststyrelsen eller Skogsforskningsinstitutet. I vissa fall är miljöministeriet den instans som beviljar tillståndet. 

Om du vill veta för vilka aktiviteter du kan få tillstånd till undantag av den myndighet som förvaltar området kan du titta på bestämmelserna kring inrättandet av området eller på de ordningsregler som gäller där. Med ett tillstånd kan du t.ex.få lov att fånga djur, samla växter för vetenskapliga ändamål, fiska, göra geologiska undersökningar eller leta malm. Ibland kan det vara nödvändigt att ha tillstånd enbart för att få röra sig i området.

Ett naturskyddsområde på privat mark kan inrättas på beslut av NTM-centralen. De förbud och begränsningar som gäller i området framgår då av beslutet, likaså kan där nämnas att det krävs tillstånd för vissa aktiviteter. Tillståndet till undantag ska du då ansöka om hos den NTM-central i vars ansvarsområde det aktuella naturskyddsområdet finns. NTM-centralen får bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna för ett naturskyddsområde, om undantaget inte äventyrar de syften för vilka området inrättades och det behövs för skötseln och användningen av området eller för forskning.

Om du ansöker om undantag från ett förbud som gäller arter, kan det vara nödvändigt att ansöka om undantag inte bara från fridlysningsbestämmelserna för skyddsområdet utan också separat från de allmänna fridlysningsbestämmelserna i naturvårdslagen eller från förbuden i bilaga IV i habitatdirektivet, eftersom de gäller överallt. Vänd dig då till din NTM-central.

Publicerad 03-06-2016 kl. 11.07, uppdaterad 06-09-2019 kl. 12.50
Utgivare: